Kérjük a különélő szülők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését a köznevelési intézményekben! - Nyílt levél az Oktatási Jogok Biztosának

Kérjük a különélő szülők hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését a köznevelési intézményekben! - Nyílt levél az Oktatási Jogok Biztosának

Tisztelt Aáry-Tamás Lajos - Oktatási Jogok Biztosa!

Tel.: +36 (1) 795-4090
E-mail: panasz@oktbiztos.hu

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület - mint civil szervezet - a gyermekeiktől külön élő szülők, nagyszülők - valamint rajtuk keresztül gyermekeik, unokáik - érdekképviseletét látja el jelenleg országos szinten és segítséget nyújt nemtől függetlenül – édesanyáknak és nagymamáknak éppúgy, mint édesapáknak és nagypapáknak - azokban a családjogi problémákban, illetve azon jogaik érvényesítésében, amelyek a külön élő szülők és nagyszülők, valamint a gyermekeik és unokáik közötti családi kötelék megtartását, ápolását, erősítését szolgálja, illetve mozdítja elő.

Egyesületünket több különélő szülő is megkereste - édesanyák és édesapák egyaránt -, segítséget kérve amiatt, hogy a köznevelési intézmények a tájékoztatási kötelezettségük vonatkozásában hátrányosan megkülönböztetik őket, aminek a tényét az egyes nevelési intézmények vezetőitől kapott okiratokkal is alátámasztották.

Ezen okiratok alapján megállapítható, az intézmények rendszeresen megtagadják a tájékoztatást a különélő szülők irányában a gyermekeikkel kapcsolatos kérdések tekintetében arra hivatkozva, hogy az Oktatási jogok Biztosának álláspontja szerint a különélő szülő nem tekinthető a köznevelési törvény 72.§ (5) bekezdése alapján szülőnek, mivel a Ptk. csakis a törvényes képviselőt ismeri el ebben a vonatkozásban szülőnek.

Ezt az álláspontot alátámasztja az OJB 2018. évi beszámolója (91-98. oldal), illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának VIII/4079-2/2020/KOZNEVIG. sz. tájékoztatása.

Az Egyesületünk álláspontja ezzel szemben az, hogy ez az álláspont Alaptörvény-ellenes, illetve sérti a jogbiztonság követelményét, ugyanakkor megteremti a gyermekeiktől külön élő szülők hátrányos megkülönböztetését is.

Nem osztjuk azt az álláspontot, hogy a köznevelési intézmény elvált szülők esetén kitérhet tájékoztatási kötelezettsége alól azzal, hogy a Ptk. szerint a gondozó szülőknek kötelességük tájékoztatni a különélő szülőket a gyermekeket érintő minden fontos kérdésről. Ez való igaz, azonban nem ad felmentést a köznevelési intézmény különélő szülő irányában fennálló tájékoztatási kötelezettsége alól, mivel a köznevelési intézmény és a szülők közötti kapcsolatot nem a Ptk., hanem a köznevelési törvény szabályozza.

A Köznevelési Törvény 72. § (5) bekezdése kimondja:

(5) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

Látható, hogy a szülő jogát fogalmazza meg, nem a törvényes képviselőjéét. A gyermekeiktől külön élő szülőknek (is) joguk van a gyermekeik fejlődését figyelemmel kísérni – különösen, hogy e tekintetben nem csak jogaik vannak, de egyúttal felelősség is terheli őket! -, tehát sem ezt a jogot, sem ezt a felelősséget nem lehet annullálni az ő esetükben sem a szükséges tájékoztatás megtagadása által.

Az oktatási-nevelési intézmény tájékoztatási kötelezettsége a jogszabály alapján egyértelműen fennáll a különélő szülő irányában éppúgy, mint a gondozó szülő irányában.

A Kntv. ide vonatkozó törvényi kommentárja az alábbiakat tartalmazza:


Kommentár

A törvényi kommentár ugyan nem jogforrás, de a jogalkotó céljait és szándékát tükrözi, így a jogalkalmazás során – különös figyelemmel az Alaptörvény 28. Cikkére, amely szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, a jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni, az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak – nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Ugyanezen állásponton volt a Fővárosi Törvényszék is az 54.Pf.636.853/2017/8. sz. ítéletében, amely szerint:

„A nemzeti köznevelésről szóló törvény 72. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a szülő jogai közé tartozik, hogy a gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

Mivel a törvény nem tesz különbséget a szülő és a gondozó szülő, illetve a törvényes képviselő között, a fent felsorolt jogok az alperesre is vonatkoznak, tehát nem tartoznak a gondozó szülő privilégiumába.”


Ítélet

A fentiek alapján, a tisztelt Oktatási Jogok Biztosának fentebb idézett – joghatás kiváltására egyébként sem alkalmas, kötő erővel nem bíró - személyes álláspontja, illetve az ehhez igazodó köznevelési intézmények eljárási gyakorlata egyértelműen és súlyosan jogsértő: nem tagadhatják meg a gyermekeiktől külön élő szülők által kért tájékoztatásokat (sem) arra hivatkozva, hogy nem minősülnek a gyermekeik törvényes képviselőinek.

Megjegyezni kívánjuk: az a gyakorlat is helytelen, miszerint a törvényes képviselő engedélyéhez kötik a különélő szülők tájékoztatását, mivel az intézmények nem „alárendeltjei” a gondozó szülőknek, ugyanakkor a gondozó szülőknek a Ptk. egyértelmű rendelkezései alapján nincs arra jogszabály által biztosított lehetőségük, hogy adatokat, információkat zárhassanak el a különélő szülők elől – ilyen lehetőség a 2011. évi CXII. törvény (INFO törvény) rendelkezéseibe sem olvasható bele! -, hanem épp ennek ellenkezője áll fenn: magának a gondozó szülőnek kifejezetten előírja a Ptk. a szükséges tájékoztatás megadását a különélő szülő felé.

Ugyanakkor sajnos a gyakorlat – az emiatt induló eljárások nagy száma - azt mutatja, hogy a gondozó szülők gyakorta szembe fordulnak a jogalkotóval e téren. Ezért is van komoly jelentősége az intézmény tájékoztatási kötelezettségének, hiszen amennyiben ezen kötelezettségének az intézmény eleget tesz, akkor azzal okafogyottá válnak ezek a sokszor évekig elhúzódó eljárások.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kialakult gyakorlat sérti a családok védelméről szóló 2011.évi CCXI. sarkalatos törvény rendelkezéseit, ezáltal pedig sérti egyben az Alaptörvény L cikkét is.

Az Alaptörvény L cikkének jogalkotói kommentárja egyértelműen deklarálja, hogy a külön élő szülő és gyermeke kapcsolata családi kapcsolatnak minősül.

Az Alaptörvény VI. Cikke alapján, a családi kapcsolatokat kötelező tiszteletben tartani.

A Csvt. 9. § (1) bekezdése szerint az apa és anya felelőssége a gyermekükért egyenlő. (Attól még, hogy a gyermek a szülők válása esetén az egyik szülő háztartásában nevelkedik, a másik, tőle külön élő szülőjének a felelőssége nem szűnik meg, sőt még csak nem is csökken.)

Az (5) bekezdés szerint a szülő jogosult arra, hogy a gyermeke felelős nevelését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.

Mindebből következik, hogy a különélő szülőnek joga van ahhoz, hogy a köznevelési intézményektől tájékoztatást kapjon a gyermekéről, a köznevelési intézmény pedig nem térhet ki az általa kért tájékoztatás megadása alól azzal, hogy ez a gondozó szülő feladata, mivel a Kntv. 72.§ (5) bekezdése nem a gondozó szülőre, hanem az intézményre terheli ezt a kötelezettséget. Amennyiben tehát az intézmény megtagadja a különélő szülők által kért tájékoztatás megadását, azzal megsérti – többek között - az egyenlő bánásmód követelményeit is (EBH448/2014), ezért kérjük, hogy a jogsértő állapotot megszüntetni szíveskedjen.

Budapest, 2020. augusztus 27.


Tisztelettel
Apák az Igazságért Kh. Egyesület
Szaniszló Csaba

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!