RTVE riport az egyesületről

(Szerk.: Ezt a riportot meg kell nézned: mit csinál az egyesület, miben tud segíteni, milyen eredményeket ért már el. Csak 5 percig nézz bele! Utána tudni fogod, mit kell tenned!)


Történet

2014 elején, kezdetben asztaltársaság, majd Facebook csoport formájában alakult ki az a közösség, amely ma már Apák az Igazságért név alatt, társadalmi szervezet formájában, világosan kijelölt célokért működik, mindenek előtt a gyermekeinket veszélyeztető súlyos társadalmi igazságtalanságok ellensúlyozására, ártalmas működési zavarok elhárítása érdekében. A Magyarország minden vidékét képviselő száz és száz hasonló sorsú férfi, apa jogi tájékoztatást tapasztalatcserét, információkat, szaksajtót nyújt és kap az Apák az Igazságért Egyesület keretei között.

A nemek közötti egyenlőtlenségek az élet legtöbb területén tapasztalható férfi dominancia általános jelenségével szemben egyetlen olyan társadalmi szféra van, ahol a nők erőfölénye vitathatatlan: s ez a család, valamint a körötte kialakult intézményrendszer: óvoda, iskola, gyámügy, gyermekjóléti ellátó rendszer, családjogi bíróságok, szakértők. Meggyőződésünk, hogy a felismerhető, gyermekeket tönkretevő, férfiakat hátrányosan érintő mindennapos és rendszer szintű súlyos kártevések, igazságtalanságok elleni leghatékonyabb eszköz a társadalmi fellépés, az érintettek összefogása, hatékony fellépése.

Az említett társadalmi szerepeltolódások következményei azok a közhelyszerűen ismert jelenségek, hogy a válások messze nagyobb hányadát nem a férfiak kezdeményezik, a gyermekelhelyezési perek során - a gyermek szempontjait mellékesen kezelve - a bíróságok aránytalanul sokszor ítélnek a nők javára. Hiába változott meg 2014 márciusában sok szempontból korszerűen a családjog jogszabályi környezete, a gyámügyek mindennapi munkáiban, a családjogi bíróságok ítéleteiben ma még az ötvenes években kialakított ítélkezési gyakorlat szelleme kísért.

Kimondhatjuk: egy férfi még ma is összehasonlíthatatlanul hátrányosabb helyzetben van válóper, gyermekelhelyezési per során, hiszen egy anya szülői képességét ezek az intézmények akkor is készpénznek, a nők velük született adottságaként tekintik, ha a közös gyermekkel szembeni ártó lépései bizonyítást nyertek, ellenben az apák - méltánytalan módon, - ilyen esetekben is hátrányból kénytelenek szülői képességeiket bizonyítani - az esetek túlnyomó részében női szakértők, bírók, stb előtt. A legfontosabb kérdésben ugyanis az új Polgári Törvénykönyv gyávának bizonyult: nem vezette be a csak három európai (Románia, Lengyelország és Magyarország) országon kívül ma már Unió szerte általánossá váló rendszert, a válásokat követő időszakra a gyermekek váltott elhelyezésének gyakorlatát. Nem vezette be tehát a család intézményét itthon évtizedek óta aláásó folyamat megállításának legfontosabb elemét: helyén hagyta ugyanis a hatalmas zsarolási potenciált biztosító, elsősorban az apákat sújtó, kéthetente hétvégén egy-két nap láthatás rendszerét. Nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat egy olyan bosszú, vagy károkozási eszközt hagyott a peres felek kezében, amely bár legtöbb esetben a férfi ellen irányul, annak legnagyobb kárvallottja egyértelműen a válást elszenvedő és kiszolgáltatott gyerek. E változás nélkül a szemléleti átrendeződés is elmaradt, indokolatlanul lassan, - rengeteg fölösleges szenvedést okozva gyermekek tíz- és százezreinek, valamint elképesztő anyagi terhet róva az államra.

Váltott elhelyezést!

Az öt évvel ezelőtt Szlovákiában bevezetett váltott elhelyezési gyakorlat egyértelmű pozitív következménye lett, hogy a beadott válókeresetek száma radikálisan csökkent, a válások száma 40%-kal (!) visszaesett, következésképpen ennyivel több család tett kísérletet válságának belső rendezésére, ennyivel több gyerek maradt a nevelkedése számára alapvetően fontos szülői környezetben. Ezzel szemben ma Magyarországon 800 ezer válással megszűnt család gyermeke nevelkedik olyan körülmények között, amelyben a gyámügyi, bírósági, szakértői gyakorlat nem a gyermekek szempontjait néző arányos és hatékony keretet teremtette meg, hanem a kártevés eszközét nyújtotta át a bosszúvágytól fűtött fél kezébe.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy ezzel az eszközzel sok szülő visszaél: elszaporodtak a válások, gyermekelhelyezési perek idejére időzített megalapozatlan köz- illetve magánvádas feljelentések. Erre a társadalmi anomáliára rátelepedett a családjogi-büntetős ügyvédek és szakértők egész ipara, kimondhatatlanul hatalmas időráfordítást és anyagi terhet róva az államigazgatás, a bűnüldözés, a jogszolgáltatás rendszereire. Azon a szemponton kívül, hogy az állam miért költ hatalmas pénzeket fölöslegesen, számunkra sokkal fontosabb kérdés a gyermekeink sorsa, jövője, egészséges mentális, érzelmi, erkölcsi és fizikai fejlődése.

Gyermekeinknek szükségük van a saját szüleikre!

Célunk az apák és anyák társadalmi egyenjogúságának, mindkét fél azonos társadalmi létjogosultságának elismertetése a Magyar társadalomban, illetve az e területen uralkodó téves sztereotípiák lebontása.

A gyermekeknek és különélő apáiknak Magyarország Alaptörvényében – és korábbi Alkotmányában is – deklarált alapjoguk a zavartalan kapcsolattartáshoz való jog.

Egyesületünk az apák e területen gyakorolni kívánt jogaihoz, ill. jogérvényesítési szándékukhoz nyújt segítséget, különös tekintettel arra, hogy az e területen gyakorolni kívánt jogaikkal összefüggésben, gyakorta vagyunk kénytelenek különböző hatóságokhoz és állami szervezetekhez fordulni. E téren a lehető legszélesebb társadalmi kommunikációt kívánjuk kifejteni, mivel tapasztalataink szerint a különélő apák és gyermekeik kapcsolattartása rendkívül nagy mértékben terhelt a gyermekeket nevelő szülő részéről alkalmazott legkülönfélébb akadályozási módszerek miatt.

Apák az intézményesített gyermekbántalmazás ellen

Ezek sokszor típusos, ismétlődően ugyanazokra az átlátszó és alaptalan okokra hivatkozó módszerek, melyekről rendszerint minden érintett szereplő (anya, apa, gyámügy, gyermekjóléti intézmény) pontosan tudja, hogy hamis indokok, az intézményesített gyermekbántalmazás kialakult gyakorlata miatt azonban álszent módon rendszeresen szemethúnynak, bagatellizálják, hatósági eszközökkel elsimítják, s ezzel napi gyakorlattá teszik Magyarországon a nemi diszkriminációt és a gyermekbántalmazást. Álláspontunk szerint ugyanis a kapcsolattartás akadályozása, az apátlanítás: gyermekbántalmazás. Ezzel a nézetünkkel nem vagyunk egyedül. Európában ugyanis egyre szélesebb körben érvényesül ez a nézőpont. A felnövő jövő nemzedék erkölcsi, testi, szellemi, értelmi, mentálhigiénés egészséges fejlődése leghatékonyabban úgy biztosítható, ha mindkét szülőjétől legalább ugyanolyan mértékben részesül a gyermek szeretetből, nevelésből és gondoskodásból, melynek megvalósítására ösztönözni kívánjuk az apákat, különös tekintettel arra, hogy ezt a gyermekek kiemelkedően igénylik is.

Tájékoztató munkánk

A fentieket elősegítjük a nemzetközi egyezmények megismertetésével csakúgy, mint a hazai családi kapcsolatokat védelmező jogszabályok szélesebb körben való ismertté tételével. Felhívjuk a társadalom figyelmét mindezek fontosságára, valamint az apák és anyák gyermekeik nevelésében való egyenjogúságának szükségességére.

A gyermek elhelyezés, szülői felügyeleti jog területén a különböző hatékony nemzetközi technikákkal is megismertetjük a hozzánk forduló apákat, valamint széleskörű kommunikációt is folytatunk annak érdekében, hogy a társadalom káros és hamis beidegződései felszámolódjanak, a nemek közötti egyenlőség a család legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb területén is érvényesüljön Magyarországon.

Az Apák az Igazságért közösség e fent felsorolt célok érdekében jött létre, tevékenységét a gyermekeket intézményszerűen veszélyeztető eljárások és hatósági körülmények elhárítása érdekében fejti ki. Szeretjük a gyermekeinket. Világra jöttük valamennyi, e szervezetbe tömörült férfi életének központi mozzanata. Elegünk van abból, hogy egy közönyös intézményrendszer megfosztja őket a felőlünk érkező, számukra alapvetően fontos apai szeretet élményétől. Elegünk van abból, hogy személyiségfejlődésükre elsődlegesen az intézményesített apátlanítás gyakorol negatív hatást. A gyermekeink most gyermekek, mi most vagyunk az ő apáik. Amit felelőtlen szülők tőlük egy értelmetlen küzdelem jegyében most elvesznek, azt soha senki számukra vissza nem adja. Amilyen hatást egy merev és avítt rendszer ma a gyermekkorukra negatívan gyakorol, azt később már képtelenek lesznek korrigálni, pótolni.

Mögöttünk gyermekek és férfiak tíz és százezrei állnak.

Mi itt sokan apák igazságszeretők vagyunk.


Letölthető dokumentumok

Alapszabály letöltése

Etikai kódex letöltése


Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!