Kúria: A különélő szülőt a folyamatos kapcsolattartás joga – a szabályozásnak megfelelő módon és időtartamban – a nyári időszakban megilleti

A gondozó szülőt a nyári időszakos kapcsolattartásra vonatkozó szabályozással azonos időtartamban megilleti a gyermekkel való zavartalan együttlét. A fennmaradó időszakra a különélő szülő folyamatos kapcsolattartása nem zárható ki – ekképp érvelt a Kúria a Pfv.II.20.965/2022/5. számú határozatában abban a jogvitában, melyben a felülbírálati bíróság hatályon kívül helyezte a jogerős bírósági ítéletet azon részét, mely arról rendelkezett, hogy a nyári iskolai szünetben az időszakos kapcsolattartást meghaladóan folyamatos kapcsolattartás a különélő szülőt nem illeti meg.

A Kúria döntése és jogi indokai

[22] A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta felül.

[23] Az alperes sérelmezte a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó jogerős ítéleti rendelkezés indokolását. A jelen ügyben a szülői felügyelettel kapcsolatos elsőfokú bírósági ítéleti rendelkezést a másodfokú bíróság ítéletével helybenhagyta, a döntésre vonatkozó indokolás – és mögöttesen a szülői felügyelet gyakorlása – jogszabálysértő voltára hivatkozással felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 407. § (2) bekezdés c) pont].

[24] Az alperes felülvizsgálati kérelmében sérelmezte az Alaptörvény L. cikke megsértését. A Pp. 406. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni, a Kúria a felülvizsgálati kérelemben feltüntetett jogszabálysértést vizsgálja. Az Alaptörvény a jogrend alapja, ugyanakkor az Alapvetés C) cikk (3) bekezdése, az R) cikk (2) bekezdése és a T) cikk (2)–(3) bekezdése alapján az Alaptörvény nem jogszabály. A 28. cikk szerint a bíróságoknak a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezniük. Mindezekből következően a Kúriának is az a feladata, hogy a megsértett jogszabályi rendelkezéseket az Alaptörvénnyel összhangban értelmezze és erre figyelemmel foglaljon állást a jogszabálysértés esetleges megvalósulásáról. Azt azonban nem vizsgálhatja, hogy a jogerős ítélet sérti–e az Alaptörvényt, mert erre kizárólag az Alkotmánybíróság jogosult [Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pont].

[25] Az alperes feltüntette a házastársak egyenjogúságának alapelve megsértését [Ptk. 4:3. §]. Annak azonban érdemi indokát nem adta, hogy a kapcsolattartás szabályozása és a házastársak egyenjogúsága alapelve között milyen ok-okozati összefüggés áll fenn. Oksági kapcsolat hiányában és a jogvita elbírálása szempontjából nem adekvát, de a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályhelyek vizsgálata mellőzhető (Kúria Pfv. V.21.013/2021. megjelent BH2022.239.-I.).

[26] A Családjogi Könyv egyik alapelve a kiskorú gyermek érdekének fokozott, minden családjogi jogviszonyban elsődlegesen védendő érdeke [Ptk. 4:2. § )1) bekezdés]. A jogalkotó az általános alapelvként való kinyilvánítás mellett a kiskorú gyermek érdekét konkrét normaszövegben megjelenítve is hangsúlyozza: a perbeli jogvitára irányadóan a kapcsolattartást gyermeki (és szülői) alapjogként definiálja, annak újraszabályozásánál egyik törvényi feltételként előírja. A két rendelkezés – alapjog és alapelv – tehát összhangban van, a gyermek fokozott érdekének alapelve a kapcsolattartás szabályozása/újraszabályozása esetén a gyermek jogaként, illetve érdekeként való meghatározásban konkretizálódik. Az általános alapelv [Ptk. 4:2. § (1) bekezdés] ismételt értékelése szükségtelen megkettőződést jelentene, a Kúria az alapelv megsértését külön nem vizsgálta.

[27] A jogerős ítélet rendelkezése sérti az anyagi jogot, ezért a felülvizsgálati kérelem – tartalmára tekintettel – megalapozott.

[28] A Kúria elsődlegesen rámutat arra, hogy az alperes felülvizsgálati kérelme, miszerint a nyári – a mindenkori oktatásért felelős miniszter által meghatározott – iskolai szünetben a kapcsolattartása által nem érintett időben a folyamatos kapcsolattartás illesse meg, nem veszi figyelembe a gondozó szülőt is megillető egybefüggő zavartalan együttlétre vonatkozó jogszabályi előírást, ezért (az általa is hivatkozott) Gyer. 27. § (5) bekezdésébe ütközik. Az alperes a felülvizsgálati kérelme indokolásánál ráadásul nem vitatta, hogy a gondozó szülőt is megilleti – vele azonos időtartamban – a zavartalan együttlét, ami tartalmilag azt jelenti, hogy 2023. évtől két hét olyan időtartam marad (a szülőket megillető négy-négy hét mellett), amely alatt a folyamatos kapcsolattartás gyakorlása egyáltalán felmerülhet.

[29] Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy az időszakos kapcsolattartás alatt nincs folyamatos kapcsolattartás (nem érintve az iskolai szünet ezt meghaladó időtartamát), ami megfelel a Gyer. 27. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak. Ezzel szemben a jogerős ítélet a folyamatos kapcsolattartást az egész nyári szünet teljes időtartamára kizárta.

[30] A Kúria számtalan határozatában kifejtette, hogy a kapcsolattartás a gyermek alapjoga, a különélő szülő joga és kötelezettsége [Ptk. 4:178. § (1) és (2) bekezdés], amelynek érvényesítése és érvényesülése a gyermek alapvető érdeke is [Ptk. 4:2. § (1) bekezdés]. A Ptk. részletesen szabályozza a kapcsolattartási jog tartalmát [Ptk. 4:180. §], nem tartalmazza viszont a folyamatos és időszaki kapcsolattartás definícióját. A két kapcsolattartási forma tartalmát, egymáshoz való viszonyát a Gyer. 27. § (2), (3) (4) és (5) bekezdései határozzák meg.

[31] A kapcsolattartás jogintézménye kizárólag a különélő szülő viszonyában értelmezhető, a gondozó szülő oldalán – ebből következően – fel sem merülhet. A kapcsolattartás szabályozása azt jelenti, hogy a különélő szülőt milyen időtartamban és módon illeti meg a gyermekkel való együttlét, amiből értelemszerűen következik, hogy a különélő szülőt megillető időtartamot meghaladóan a gyermekkel a gondozó szülő van. Az időszakos és a folyamatos kapcsolattartás egymáshoz való viszonya tehát a gondozó szülő szempontjából meghatározó.

[32] Az időszakos kapcsolattartás időtartama alatt a folyamatos kapcsolattartás kizárt (a különélő szülőt két jogcímen illetné meg – nyilvánvalóan szükségtelenül – a kapcsolattartás), a Gyer. 27. § (5) bekezdés a) pontja tehát kizárólag úgy értelmezhető, hogy a különélő szülőt megillető időszakos kapcsolattartás alatt nincs helye az ugyancsak őt megillető folyamatos kapcsolattartásnak.

[33] A nyári iskolai szünet pontos időtartamát minden évben külön rendelet határozza meg. A szünet hosszabb időtartam, ez alatt van mód és lehetőség arra, hogy a szülők – a saját szabadságukra is tekintettel – a gyermekkel hosszabb, egybefüggő időt töltsenek el, a mindennapi élet rutinjától elszakadva gondtalanul legyenek együtt, vagy a nagyszülőkkel találkozzanak. Nem vitatható tehát, hogy ez az együttlét mindkét szülőt megilleti, a gondozó szülő szempontjából a Gyer. 27. § (5) bekezdés b) pontja szabályozást is ad.

[34] A gondozó szülőt megillető időtartamot – a szülők erre vonatkozó külön megállapodása hiányában – a Gyer. két módon rendezi és ahhoz köti, hogy az időszakos kapcsolattartást a felek/bíróság/gyámhivatal rendezte–e vagy sem. Szabályozás esetén a gondozó szülőt megillető egybefüggő időtartam a különélő szülő javára a szülők megállapodása, vagy a bíróság/gyámhivatal által meghatározott időtartammal azonos [Gyer. 27. § (5) bekezdés ba pont)]. Amennyiben viszont a kapcsolattartásra vonatkozóan nincs megállapodás, illetve rendelkezés, két hét időtartamnak kell tekinteni [27. § (5) bekezdés bb) pont].

[35] A jelen ügyben a kapcsolattartást az eljárt bíróságok szabályozták, a gondozó szülőt megillető egybefüggő, zavartalan időtartamra tehát a Gyer. 27. § (5) bekezdés ba) pontja vonatkozik: azaz a gondozó szülő 2023. évtől négy hétig jogosult a gyermekkel folyamatos kapcsolattartás nélkül együtt lenni. A nyári iskolai szünet fennmaradó időtartamára (az aktuális rendelettől függően két-három hét) viszont az általános kapcsolattartási rendelkezésnek kell érvényesülnie, a különélő szülőt a folyamatos kapcsolattartás joga – a szabályozásnak megfelelő módon és időtartamban – megilleti.

[36] A jogerős ítélet a Gyer. 27. § (5) bekezdése a) pontját tévesen értelmezte. A gondozó szülőt megillető (egybefüggő) együttlétet meghaladóan a folyamatos kapcsolattartás kizárása ellentétes a jogszabályhellyel.

[37] A fentiek alapján a Kúria a jogerős ítéletnek erre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte és ebben a körben az elsőfokú bíróság ítéletét – az indokolásban kifejtett értelmezési pontosítással – helybenhagyta [Pp. 424. § (3) bekezdés].

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!