Az ésszerű idő túllépésének következményei – egyesületünk ebben is segít

Bár hazánk már 1993-ban kihirdette a Római Egyezmény az alapvető emberi jogok elfogadásáról és vállalta a jogharmonizációt, egészen addig, ameddig a 2013. évi CCLII. törvény be nem építette a korábbi polgári perrendtartásba a 2. § (3) bekezdését, hazánkban egyáltalán nem volt lehetőség a Római Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésében foglalt követelmény – az ésszerű időn belüli elbíráláshoz való alapvető emberi jog – sérelme esetén elégtételt követelni, ami által eleve sérült a Római Egyezmény 13. Cikke is, ami a hazai jogorvoslat biztosítását írja elő az Egyezmény elfogadó országok számára. Számos nemzetközi elmarasztalás után iktatta be a hazai jogalkotó ezt a lehetőséget, sajátos módon nem a Ptk-ba, hanem az eljárási törvénybe, keverve az anyagi jogot az eljárási joggal.

Innentől kezdve egészen 2018. január 1-ig már volt tehát lehetőség itthon is méltányos elégtételt kérni és kapni a polgári perek nem ritka elhúzódás kapcsán, nem kellett ezért Strasbourgba menni, az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordulni. Hogy egyébként mennyire volt hatékony a hazai jogorvoslat, azt legjobban egy saját esetem mutatja: az egyik perem elhúzódása miatt indított, a törvény erejénél fogva soron kívüli polgári eljárás több, mint 7 évig húzódott – tovább, mint az a per, aminek az elhúzódása miatt indítottam! –, és végül Strasbourgban közel ugyanannyi vagyoni elégtételt ítéltek meg nekem a perelhúzás miatt indított perem elhúzódása miatt, mint amennyit 7 év után itthon megítéltek az eredeti alapper elhúzására. (Mert hogy az új polgári perrendtartásból azután ismét kivették ezt a lehetőséget, így 2018 januárjától megint csak Strasbourghoz lehetett fordulni, egészen 2023. január 1-ig.) Másrészt a per elhúzódásának megítélése abszolút szubjektív volt, az eljáró bíró szabadon dönthette el, hogy valamely per ésszerű időn belül zárult-e le, vagy sem. Erre megint csak a saját példámat tudom felhozni: az előbb említett itthoni eljárásban nekem a kijelölés folytán eljárt Székesfehérvári Törvényszék, majd másodfokon a Győri ítélőtábla, végül a Kúria 800.000Ft-ot ítélt meg – egyértelműen megállapítva, hogy a kérelmem alapját képező, végrehajtás megszüntetése iránti per súlyosan ésszerűtlenül elhúzódott – a soron kívüli eljárás ugyancsak mintegy 7 éven át folyt, mire sikerült lezárni -, majd amikor ugyanennek a végrehajtás megszüntetése iránti pernek az alperese nyújtotta be ugyanezt az igényt – csatolva hozzá az én ítéletetmet! –, az ő esetében kijelölés folytán elsőfokon a Budapest Környéki Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtába járt el és mindkét szinten elutasították a követelését azzal, hogy egy végrehajtás megszüntetése iránti soron kívüli eljárásban a 7 év nem tekinthető ésszerűtlenül soknak, az pedig, hogy ugyanerről az én esetemben kijelölt bíróságok ezt másként ítélték meg, nem bír jelentőséggel. (Hogy a Kúria ehhez mit szólt volna, azt nem tudtuk meg, mert a pártfogó ügyvéd kijelöléssel addig huzavonáztak, amíg a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította a felülvizsgálati kérelmet a jogi képviselet határidőn belüli pótlásának elmaradása miatt.)

Újabb 4 év és számtalan európai elmarasztalás után alkotta meg a jogalkotó ismét a hazai jogorvoslati lehetőséget a polgári peres eljárások elhúzódása kapcsán, mégpedig a strasbourgi szabályozásnál sokkal részletesebb, pontosan behatárolt módon azzal, hogy 2022 év végéig – az első évben – még kizárólag jogerősen befejezett perek kapcsán biztosított lehetőséget vagyoni elégtétel iránti igény előterjesztésére, 2023. január 1-től viszont már folyamatban lévő peres eljárás kapcsán is lehetőséget teremtett erre.

Az EJEB gyakorlata viszonylag egyszerű: 5 éven túl húzódó per kapcsán nagyjából 1.000EUR/év elégtételt ítéltek meg az 5 éven felüli pertartamra. (Pertípustól függetlenül, még a soron kívüli eljárások esetében is.)

A hazai szabályozás egészen más természetű: egyrészt pontosan meghatározza, hogy meddig tekinthető egy eljárás időtartama ésszerűnek, másrészt ezt egyes eljárások esetében eltérően állapítja meg: főszabály szerint az 5 évet tekinti az ésszerű időtartam felső határának, azonban bizonyos perekben – így a személyi állapot perekben is! – lényegesen rövidebb időtartamot: 3 évet enged csak meg. További sajátossága, hogy a pert eljárási szakaszokra bontja, és külön meghatározza az egyes – elsőfokú, másodfokú, felülvizsgálati – szakaszok ésszerűnek tekinthető időtartamát, és nem csupán a teljes per elhúzódása esetén, hanem azon belül az egyes eljárási szakaszok elhúzódása esetén is lehetőséget ad vagyoni elégtétel iránti igény érvényesítésére. Vegyünk egy példát: egy személyi állapot perben a teljes pertartamot akkor tekinti ésszerűnek, ha az 3 éven belül lezárult. Ezen belül az elsőfokú szakaszra 18 hónapot, a másofokú szakaszra 12 hónapot, a felülvizsgálati szakaszra 6 hónapot fogad el ésszerű időtartamként. Ha tehát az elsőfokú eljárás mondjuk 19 hónapig tartott, a másodfokú eljárás viszont lefutott 6 hónap alatt, a felülvizsgálat pedig 3 hónap alatt, akkor ugyan a teljes pertartam messze 3 éven belül maradt, viszont az elsőfokú szakasz meghaladta a 18 hónapot, így erre a szakaszra igényelhető vagyoni elégtétel annak ellenére, hogy a teljes pertartam még az ésszerű időtartamon belül volt. (Ilyen lehetőség az EJEB előtt nem volt és jelenleg sincs.)

Ami pedig a tarifákat illeti – a vagyoni elégtétel összegét –, hazánkban napi 400Ft határozott összeg igényelhető, az viszont nem az ésszerű időtartamot meghaladó időtartamra, hanem a teljes pertartamra, vagy adott esetben a teljes eljárási szakaszra. Értsd: ha a per, illetve annak valamely eljárási szakasza az ésszerű időtartamnál egy nappal hamarabb zárul le, úgy vagyoni elégtétel nem igényelhető. Ha viszont a per, illetve annak valamely eljárási szakasza az ésszerű időtartamnál akár csak egy nappal is később zárul le, úgy a teljes pertartamra, avagy az eljárási szakasz teljes időtartamára megilleti a feleket napi 400Ft. (Vagyis akár egyetlen napon múlhat, hogy a felek nem kapnak semmit, vagy pedig kapnak 5x365x400=730.000Ft vagyoni elégtételt.)

Vagyis az EJEB tarifáival összehasonlítva az mondható el, hogy rövidebb idejű elhúzódások esetén a hazai szabályozás kifejezetten kedvezőbb, nagyon durva elhúzódás esetén viszont a strasbourgi tarifa (lenne) kedvezőbb.bb, nagyon durva elhúzódás esetén viszont a strasbourgi tarifa (lenne) kedvezőbb. (Persze választási lehetőség nincs: Strasbourgba kizárólag a hazai jogorvoslati lehetőség kimerítését követően – annak esetleges eredménytelensége esetén - lehet menni.)

Fontos tudni még, hogy a vagyoni elégtétel szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azokat a napokat, amelyek a félnek felróható okból, a fél érdekkörében merültek fel. Tipikusan ilyen a közösen kért szünetelés, vagy tárgyalás elhalasztás. Az ilyen időtartamokra nem jár a napi 400Ft vagyoni elégtétel, azonban magát a pertartam ésszerű, vagy ésszerűtlen voltát nem befolyásolják.

Egyesületünk már eddig is komoly eredményeket mondhat magáénak ez ilyen vagyoni elégtétételek területén: segítünk a tagjainknak hozzájutni a családjogi perekben majdnem mindig felmerülő, döntően az elsőfokú eljárási szakaszokban keletkező jelentős elhúzódás miatti őket megillető vagyoni elégtételekhez. (Ezek összege sokszor fedezi a teljes perköltséget, vagy annak legalábbis egy jelentős hányadát.)

Legutóbb az egyik apukánknak 699.600Ft, míg egy másiknak 548.000Ft vagyoni elégtételt ítélt meg nemperes eljárásokban a speciális illetékességi szabály alapján eljáró Pécsi Törvényszék alig két hónapon belül, miután pedig az összeget a kérelmezettet képviselő OBH vitatni sem tudta, így ez rögtön elsőfokon jogerőre is emelkedik, a vagyoni elégtételt tehát a két apuka kevesebb, mint 3 hónap alatt a kezéhez is kapja. (Amennyiben vita merül fel, és fellebbezésre kerül sor, akkor is általában fél éven belül kifizetésre kerül a jogerősen megítélt összeg.)

Ez ilyen eljárásokban az alapperben eljárt helyi bíróságért felelni köteles törvényszékkel szemben kell megindítani az eljárást. Az igényt nemperes eljárásban, törvényszéki hatáskörben bírálják el, másodfokon a táblabíróság jár el. Az eljárásban ügyvédi képviselet kizárólag egy esetleges fellebbezés esetén, és abban is csak a fellebbező fél számára kötelező. Az eljárás illetéke a követelés 3%-a, amit előre nem kell leróni, a kérelem eredményességétől függően vagy teljes egészében, vagy részben az állam terhén marad. A teljes illetéket kizárólag teljes elutasítás esetén kell a kérelmező félnek állnia, ilyenre azonban talán még egyáltalán nem volt példa, az egyesületünk segítségével benyújtott kérelmek esetében pedig akár garanciát is vállalhatunk arra, hogy ilyen bizonyosan nem fog előfordulni a jövőben sem.

Kalmár László György

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!