Kúria: Elidegenítést, ellennevelést folytató, a gyermeket súlyosan veszélyeztető szülőhöz nem helyezhető a gyermek

Az alábbiakban a Kúria Pfv.20760/2020/6. számú precedensképes határozatát szemlézzük. Az ügyben eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bár a felperesre terhelő igazságügyi pszichológiai és elmeorvos szakvéleményt aggálytalannak minősítette, a 13 éves – súlyosan elidegenített – gyermek saját sorsáról vonatkozó döntését vette figyelembe, miszerint az alperessel, édesapjával nem akar lenni.

Részlet az első fokú bíróság indoklásából

Az elsőfokú bíróság szerint a Ptk. 4:2. § (1) bekezdése alapján a 12. életévét betöltött és ítélőképes kamaszkorú gyermek véleménye perdöntő, ami a felperesi nevelésre való alkalmasságának a szakvélemény szerinti hiányát felülírja. Az elsőfokú bíróság szülői felügyeletről való döntésnél a gyermek hosszú távú és stabil fejlődése a meghatározó. A jelenlegi megszokott környezetből való kiragadás nem áll az érdekében, az alperessel szemben félelmet táplál, új házastársa idegen a számára, mint ahogy féltestvére érkezése is feldolgozandó, új körülményt jelent. A kiskamasz gyermek érzelmi, testi, erkölcsi fejlődését a felperes nevelési alkalmatlansága ellenére is az szolgálja, hogy a kinyilvánított véleményének megfelelően az a szülő nevelje, akinek nevelését elfogadja.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság döntése

[32] Az alperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét megváltoztatta, a szülői felügyelet gyakorlására az alperest jogosította fel és a felperest kötelezte a gyermek kiadására. A felperes és a gyermek közötti kapcsolattartást felügyelt módon szabályozta, a felperes minden héten szombaton 10-12 között az illetékes családsegítő szolgálat kapcsolatügyeletén találkozhat a gyermekkel.

[33] A felperes a többször módosított, a kapcsolattartás rendezésének megváltoztatása iránti keresetét a gyermek egyre fokozódó ellenállására alapította. Állította, hogy az alperes lelkileg bántalmazó, vallásilag képmutató, szexuálisan aberrált ember. Csatolta a gyermek saját szándékait és elképzeléseit tartalmazó leveleket, amelyeket a felperes véleményével való teljes azonosulás, a többes szám első személyű megfogalmazás és nem gyermeki szóhasználat jellemez.

[43] Az elsőfokú bíróság tévesen tekintette a gyermeknek a saját gondozására vonatkozó véleményét perdöntőnek. A perben kirendelt szakértők és a családsegítő szolgálat pszichológiai tanácsadója állást foglaltak a felperes ellenneveléséről, az alperestől való elidegenítési szándékáról, a gyermek befolyásolásáról. A felperes nevelési gyakorlata tehát súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a gyermek egészséges lelki és morális fejlődését. A felperes pszichés állapota folytán a gyermek nevelésére alkalmatlan. A másodfokú tárgyaláson tett előadásából megállapíthatóan nincs betegségtudata, így a saját, a gyermek állapotával és érdekeivel sincs tisztában.

[44] A per egyéb adataival egybevetve, a szakvélemény elkészítésekor 13 éves gyermek választását nem lehet perdöntő súllyal értékelni. Az adott esetben ugyanis nem két azonos, vagy közel azonos, átlagos nevelési alkalmasságú szülőről van szó, amikor a döntés meghozatalánál a megfelelő életkorú és ítélőképességű gyermek választását hangsúlyosan kell mérlegelni. A felperes a gyermek nevelésére alkalmatlan: a gyermeket következetesen az alperes ellen nevelte/neveli, az alperessel szemben táplált irreális félelmek a felperes befolyásolásának eredménye, és mindezek következményeként az ön- és családkép súlyosan sérült. Az egyértelműen erősen befolyásolt gyermek döntése a reális (valós) érdekeivel alapvetően ellentétes. A gyermek rövid- és hosszú távú érdekében tehát az áll, hogy kikerüljön a felperesnek a gyermek személyiségére, családi és szociális kapcsolataira káros hatása alól. Mindezek alapján a jogvita elbírálásánál nem lehet döntő szempont az alperes családjába való kerülés negatív hatása sem. Kétségtelen, hogy a nevelési környezet megváltozása a gyermeket átmenetileg traumatizálja, azonban hosszú távú érdeke mindenképpen indokolja a döntés azonnali meghozatalát.

[45] Az elsőfokú bíróság tévesen tulajdonított jelentőséget az alperes empátia és a felperes magatartására vonatkozó támogatása hiányának. A pszichés megsegítés szükségessége már az alapegyezségben rögzítésre került, a felperesnek volt tehát ideje arra, hogy mentális egészségére figyelmet fordítson. Az a mód és stílus pedig, ahogy először az alperessel, majd a házastársával szemben eljárt, továbbá a születendő gyermekkel szembefordult, messze túlmutat azon a helyzeten, amelyben a másik fél részére felróható lenne az empátia hiánya. A peradatok alapján a felperestől egyáltalán nem várható olyan nevelői attitűd tanúsítása, amely a gyermekben objektív apa- és családkép kialakulásához vezethetne.

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság döntése

[73] A Kúria elfogadta a másodfokú bíróság álláspontját.

[74] A nevelési alkalmasság/alkalmatlanság szakkérdés. A felperes felülvizsgálati kérelmében konkrét jogszabályhely megjelölésével a szakvélemény megállapításait nem sérelmezte (arra hivatkozott, hogy a jogerős döntés meghozatala időpontjában már nem volt aktuális). A nevelési képesség szakértői megállapítása a felülvizsgálati eljárásban is irányadó: a felperes a szakvélemény elkészítése időpontjában a gyermek nevelésére alkalmatlan volt.

[75] A gyermek gondozása, lakóhelyének és tartózkodási helyének megválasztása a szülői felügyelet egyik részjogosítványa [Ptk. 4:152. §]. A gyermek nevelése a szülői felügyelet gyakorlásának a mindennapokban megvalósuló legfontosabb eleme, a napi szintű gondozás és gondoskodás, a megélhetéshez (objektív körülmények) és a neveléshez (szubjektív elemek) szükséges feltételek biztosítása. A gondozás komplex tevékenység: a gyermek fizikai körülményei (lakhatás, ellátás, ruházkodás stb.) mellett magában foglalja a gyermek szellemi és erkölcsi nevelését is: harmonikus személyiségfejlődésének biztosítását. Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha a szülő a gyermek fizikai ellátását meghaladóan az értelmi fejlődéséről is képes gondoskodni, azaz a gyermek nevelésére teljes körűen alkalmas.

[76] A nevelési alkalmatlanság egyben az anyagi jog törvényi feltétel hiányának a bizonyítottsága, amelyet a gyermek bizonyított megfelelő fizikai ellátása, a szoros érzelmi kapcsolat, a gyermek szülő iránti elköteleződése/elkötelezettsége nem írhat felül.

[78] Az ítélkezési gyakorlat a gyermek nevelésének döntési szempontjait több évtizede kidolgozta és alkalmazza. Az 1/2014. Polgári Jogegységi határozat V.1. a) pontja a Legfelsőbb Bíróság17. számú Irányelvét az új Ptk. rendelkezési alapján nem tartotta irányadónak, az abban kifejtett általános elvi szempontok azonban a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben is értékelhetők. Így a döntéshez változatlanul támpontot adhat – többek között – a szülők egyénisége, életmódja, erkölcsi tulajdonságai vizsgálata, amelyekből a nevelési alkalmasságra, a gyermek fejlődésének legkedvezőbb biztosítására következtetést lehet levonni. Ezek a szempontok azonban két, a nevelésre alkalmas szülő közötti jogvita eldöntése esetén iránymutatók.

[79] Helyesen, a jogvita eldöntésére irányadó módon mutatott rá tehát a másodfokú bíróság arra, hogy az adott esetben nem két, a gyermeknevelésre objektív és szubjektív szempontok szerint is alkalmas és képes szülő között kellett dönteni és a felperes szakvéleményben rögzített alkalmatlansága miatt a szülői felügyelet körében a nevelés jogának gyakorlására nem jogosítható fel. A szülői felügyelet gyakorlása körében a gyermek mindennapi nevelésének törvényi feltétele a nevelési képesség megléte, ennek hiánya – az összes többi körülmény fennállása esetén, a gyermek kinyilvánított és főszabályként figyelembe veendő nyilatkozatában foglaltakat felülírva – az arra való feljogosítást kizárja.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!