Határozat 2079(2015)1 Európa Tanács

Határozat 2079(2015)1 Európa Tanács
Közbenső változat

Egyenlőség és közös szülői felelősség: az apák szerepe

Parlamenti közgyűlés

A Parlamenti közgyűlés folyamatosan hirdeti a férfiak és nők közötti egyenlőséget, mind a professzionális, mind a privát szférában. Lényeges, bár még mindig nem kielégítő fejlődés tapasztalható ezen a területen az Európa Tanács tagállamainak többségében. Családjogi kérdésekben, garantálni kell a szülők egyenlőségét, a gyermek megszületésének pillanatától. A gyermek nevelésében mindkét szülőnek részt kell vennie, mert az hasznos a gyermek fejlődése szempontjából. Az apák szerepét gyermekük életében, egészen a gyermekek kiskorától fogva, jobban kell értékelni és elismerni.

A közös szülői felelősségbe értendő, hogy a szülőknek gyermekeikkel szemben közös felelősségük, jogaik és kötelességeik vannak. Ezzel szembenáll az a gyakorlat, hogy az apák sok esetben szembetalálják magukat a törvényhozással, a joggyakorlattal, továbbá előítéletekkel, amelyek azt eredményezhetik, hogy megfosztják őket a gyermekeikkel való kapcsolattartástól. Az 1921 (2013) Határozatban “ A nemek egyenlősége, szakmai és privát élet harmonizálása, közös szülői felügyelet”ről, a Közgyűlés felhívta a tagországok illetékes hatóságainak figyelmét arra, hogy tartsák tiszteletben az apák jogait, különélés vagy válás esetén, és biztosítsák gyermekeik közös felügyeletének lehetőségét, a gyermekek legjobb érdekeinek figyelembevételével, a szülők közös akaratán alapulóan.

A Közgyűlés hangsúlyozza, hogy a családi élet tisztelete alapvető jog, amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8 sz. cikkelye határoz meg (STE no.5), valamint számos nemzetközi jogi egyezmény is. A szülő és gyermeke számára a személyes együttlét, alapvető eleme a családi életnek. A szülő és gyermekének szétválasztása helyrehozhatatlan károkat okoz kapcsolatukban. Egyedül a különleges és különösen súlyos körülmények igazolhatják a gyermek érdekében a szétválasztást, amelyet a bíró dönt el.

A Közgyűlés meggyőződése, hogy a közös szülői felelősség fejlődése segíti azon sztereotipiák legyőzését, amelyek eddig meghatározták a nő és a férfi szerepét a családban, és tükrözik a szociológiai fejlődést, amelyet félévszázada figyelnek meg a családi és privát élet szerveződésének témájában.

Fentieket figyelembevéve, a Közgyűlés felhívást intéz a tagországokhoz:

, hogy írják alá/és vagy ratifikálják, amennyiben még nem tették volna meg, a gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló megállapodást (STE no. 160) és a gyermekek személyes kapcsolataira vonatkozó megállapodást (STE no. 192):

, hogy írják alá/és vagy ratifikálják, amennyiben még nem tették volna meg, az 1980-as Hágai Egyezményt a gyermekek nemzetközi elrablásának polgári szempontjaira vonatkozóan, annak hatékony betartása érdekében, nevezetesen felügyelje annak végrehajtásával megbízott hatóságok együttműködését és gyors reagálását.

, hogy biztosítsák a szülők valódi egyenlőségét gyermekeikkel szemben, a törvényhozásban éppúgy, mint az adminisztratív gyakorlatban, annak érdekében, hogy garantálják minden szülőnek a tájékoztatás jogát, valamint hogy résztvegyen gyermeke életének fontos döntéseiben, amelyek hatással vannak fejlődésére, a gyermekek legjobb érdekeinek figyelembe vételével.

töröljék el a teljesen eltérő jellegű törvényhozást a szülők között, amely az anyánál történő elhelyezésen alapul.

vezessék be a törvényhozásukba a gyermek váltott elhelyezését válás után, egyúttal csökkentsék a a gyermek veszélyeztetési vagy elhanyagolási ügyeket, vagy a családi erőszakot, és biztosítsák a gyermek érdekének és szükségleteinek megfelelő elhelyezést.

tartsák tiszteletben a gyermek érdekeit meghallgatásakor, minden olyan ügyben, ami a gyermeket illeti, attól kezdve amikor már véleményét figyelembe lehet venni.

vegyék figyelembe a váltott elhelyezés módját a szociális támogatások odaítélésekor.

tegyenek meg minden szükséges intézkedést, a gyermek tartózkodási helyével és a kapcsolattartási joggal kapcsolatos végrehajtások tekintetében, nevezetesen a gyermek távolmaradásához kapcsolódó panaszok kivizsgálásakor.

szükség esetén támogassák és fejlesszék a családjogi eljárások során a mediációs eljárásokat, beleértve a gyermekeket is, nevezetesen, a bíró által elrendelt kötelező tájékoztatást, annak érdekében, hogy a szülőket meggyőzzék arról, hogy a váltott elhelyezés lehet a legjobb választás/megoldás a gyermek mindenkefelett álló érdekeit tekintve. Dolgozzanak ki egy ilyen megoldást, figyelemmel arra, hogy a mediátorok megfelelő képzést kapjanak, ezáltal elősegitve a megsokszorozott/szoros együttműködést, amit az úgynevezett Cochem modell inspirált.

ellenőrizzék, hogy a családjogi eljárások során a gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek megfelelő interdiszciplináris képzést kapjanak, a gyerekek speciális igényeinek megfelelően, a különböző korosztályoknak megfelelően, valamint a különböző eljárásokat, amelyeket a különböző korosztályokra fejlesztettek ki az Európa Tanács direktíváinak megfelelően, a gyermekbarát jogalkotásra alapozva.

segítsék elő a szülői tervek részletes kidolgozását, amelyek lehetővé teszik a szülőknek, hogy ők maguk határozzák meg gyermekeik életének legfontosabb szempontjait, és vezessék be a gyermekek számára azt a lehetőséget, hogy közvetlenül kérhessék az őket illető eljárások felülvizsgálatát, különös tekintettel a tartózkodási helyükre.

vezessék be a fizetett szülői szabadságot, amelyből az apák is részesülhetnek, előnyben részesítve a nem biztosított szabadságok ciklikus modelljét.

1. Közgyűlési vita, 2015. október 2 (36-ik ülés) (13870 dok. Bizottsági jelentés az egyenlőségről és a nem -megkülönböztetésről, jelentés készítője: Mme Francoise Hetto-Gaasch: Dok. 13896, a szociális, egészségügyi és a fenntartható fejlődés kérdéseinek bizottsági jelentése, előadó: M. Stefan Schennach.) A közgyűlés által elfogadott szöveg 2015. október 2. (36-ik ülés)

Fordította: Kerényi Katalin A.i.

Forrás: http://assembly.coe.int/

Résolution 2079 (2015) Version provisoire
Egalité et coresponsabilité parentale: le rôle des pères

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 2 octobre 2015 (36e séance) (voir Doc. 13870 , rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Françoise Hetto-Gaasch; et Doc. 13896 , avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. Stefan Schennach). Texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre 2015 (36e séance).
1. L’Assemblée parlementaire a de manière constante promu l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle et dans la sphère privée. Des évolutions importantes, bien que toujours insuffisantes, peuvent être constatées dans ce domaine dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. En matière familiale, l’égalité entre les parents doit être garantie et promue dès l'arrivée de l'enfant. L’implication des deux parents dans l’éducation de leur enfant est bénéfique à son développement. Le rôle des pères auprès de leurs enfants, y compris en bas âge, doit être mieux reconnu et valorisé.
2. La coresponsabilité parentale implique que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants des droits, des devoirs et des responsabilités. Or, il apparaît que les pères se trouvent parfois confrontés à des législations, des pratiques et des préjugés qui peuvent aboutir à les priver de relations suivies avec leurs enfants. Dans sa Résolution 1921 (2013) «Egalité des sexes, conciliation vie privée-vie professionnelle et coresponsabilité», l’Assemblée appelait les autorités publiques des Etats membres à respecter le droit des pères à la coresponsabilité en assurant que le droit de la famille prévoit, en cas de séparation ou de divorce, la possibilité d’une garde conjointe des enfants, dans le meilleur intérêt de ceux-ci, sur la base d’un accord commun entre les parents.
3. L’Assemblée tient à rappeler que le respect de la vie familiale est un droit fondamental consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5) et de nombreux instruments juridiques internationaux. Le fait pour un parent et son enfant d’être ensemble constitue un élément essentiel de la vie familiale. Une séparation entre un parent et son enfant a des effets irrémédiables sur leurs relations. Seules des circonstances exceptionnelles et particulièrement graves au vu de l'intérêt de l'enfant devraient pouvoir justifier une séparation, ordonnée par un juge.
4. L’Assemblée est par ailleurs convaincue que le développement de la coresponsabilité parentale contribue à dépasser les stéréotypes de genre sur les rôles prétendument assignés à la femme et à l’homme au sein de la famille et ne fait que refléter les évolutions sociologiques observées depuis un demi-siècle en matière d’organisation de la sphère privée et familiale.
5. Au vu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
5.1. à signer et/ou ratifier, s’ils ne l’ont pas déjà fait, la Convention sur l’exercice des droits des enfants (STE no 160) et la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE no 192);
5.2. à signer et/ou ratifier, s’ils ne l’ont pas déjà fait, la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et en assurer l'application effective, notamment en veillant à la coopération et la réaction rapide des autorités chargées de son exécution;
5.3. à assurer l'égalité effective des parents vis-à-vis de leurs enfants tant dans leur législation que dans les pratiques administratives afin de garantir à chaque parent le droit d'être informé et de participer aux décisions importantes pour la vie et le développement de leur enfant, dans le meilleur intérêt de celui-ci;
5.4. à éliminer des législations toute différence entre les parents ayant reconnu leur enfant basée sur leur statut matrimonial;
5.5. à introduire dans leur législation le principe de la résidence alternée des enfants après une séparation, tout en limitant les exceptions aux cas d’abus ou de négligence d’un enfant, ou de violence domestique, et en aménageant le temps de résidence en fonction des besoins et de l’intérêt des enfants;
5.6. à respecter le droit de l’enfant d’être entendu pour toutes les affaires le concernant dès lors qu’il est censé être capable de discernement pour ce qui est des affaires en question;
5.7. à prendre en compte le mode de résidence alternée dans l’attribution des prestations sociales;
5.8. à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine exécution des décisions relatives à la résidence des enfants et aux droits de visite, notamment en donnant suite aux plaintes relatives à la non-représentation d'enfants;
5.9. à encourager et, le cas échéant, développer la médiation dans le cadre des procédures judiciaires en matière familiale impliquant des enfants, notamment en instituant une séance d’information obligatoire ordonnée par un juge, afin de sensibiliser les parents au fait que la résidence alternée peut être la meilleure option dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et de travailler envers une telle solution, en veillant à ce que les médiateurs reçoivent une formation appropriée et en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée du modèle dit de Cochem;
5.10. à veiller à ce que les professionnels en contact avec les enfants lors des procédures judiciaires familiales aient reçu la formation interdisciplinaire nécessaire sur les droits et les besoins spécifiques des enfants de différentes catégories d’âge, ainsi que sur les procédures adaptées à ces derniers, conformément aux Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants;
5.11. à encourager l’élaboration de plans parentaux qui permettent aux parents de définir eux-mêmes les principaux aspects de la vie de leur enfant et introduire la possibilité pour les enfants de demander la révision des arrangements les concernant directement, en particulier leur lieu de résidence;
5.12. à instaurer un congé parental payé dont les pères peuvent bénéficier, en privilégiant le modèle des périodes de congés incessibles.
Disclaimer - © PACE 2014 - © photo credit - Webmaster Standard
The COE website

Resolution 2079 (2015)1
Provisional version

Equality and shared parental responsibility: the role of fathers

Parliamentary Assembly

1. The Parliamentary Assembly has consistently promoted gender equality in the workplace and in the
private sphere. Major improvements in this field, while still not sufficient, can be observed in most member States of the Council of Europe. Within families, equality between parents must be guaranteed and promoted from the moment the child arrives. The involvement of both parents in their child’s upbringing is beneficial for his or her development. The role of fathers vis-à-vis their children, including very young children, needs to be better recognised and properly valued.

2. Shared parental responsibility implies that parents have certain rights, duties and responsibilities vis-àvis
their children. The fact is, however, that fathers are sometimes faced with laws, practices and prejudices
which can cause them to be deprived of sustained relationships with their children. In its Resolution 1921
(2013) “Gender equality, reconciliation of personal and working life and shared responsibility”, the Assembly
called on the authorities of the member States to respect the right of fathers to enjoy shared responsibility by
ensuring that family law foresees, in case of separation or divorce, the possibility of joint custody of children, in
their best interest, based on mutual agreement between the parents.

3. The Assembly wishes to point out that respect for family life is a fundamental right enshrined in Article 8
of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5) and numerous international legal instruments. For
a parent and child, the ability to be together is an essential part of family life. Parent–child separation has
irremediable effects on their relationship. Such separation should only be ordered by a court and only in
exceptional circumstances entailing grave risks to the interest of the child.

4. Furthermore, the Assembly firmly believes that developing shared parental responsibility helps to
transcend gender stereotypes about the roles of women and men within the family and is merely a reflection
of the sociological changes that have taken place over the past fifty years in terms of how the private and family
sphere is organised.

5. In the light of these considerations, the Assembly calls on the member States to:
5.1. sign and/or ratify, if they have not already done so, the Convention on the Exercise of Children’s
Rights (ETS No. 160) and the Convention on Contact concerning Children (ETS No. 192);
5.2. sign and/or ratify, if they have not already done so, the 1980 Hague Convention on the Civil
Aspects of International Child Abduction and to properly implement it, ensuring that the authorities
responsible for enforcing it co-operate and respond promptly;
5.3. ensure that parents have equal rights vis-à-vis their children under their laws and administrative
practice, guaranteeing each parent the right to be informed and to have a say in important decisions
affecting their child’s life and development, in the best interests of the child;
5.4. remove from their laws any difference based on marital status between parents who have
acknowledged their child;

1. Assembly debate on 2 October 2015 (36th Sitting) (see Doc. 13870, report of the Committee on Equality and Non-
Discrimination, rapporteur: Ms Françoise Hetto-Gaasch; and Doc. 13896, opinion of the Committee on Social Affairs,
Health and Sustainable Development, rapporteur: Mr Stefan Schennach). Text adopted by the Assembly on 2 October
2015 (36th Sitting).

Resolution 2079 (2015)

5.5. introduce into their laws the principle of shared residence following a separation, limiting any
exceptions to cases of child abuse or neglect, or domestic violence, with the amount of time for which the child lives with each parent being adjusted according to the child’s needs and interests;

5.6. respect the right of children to be heard in all matters that affect them when they are deemed to have a sufficient understanding of the matters in question;

5.7. take shared residence arrangements into account when awarding social benefits;

5.8. take all necessary steps to ensure that decisions relating to children’s residence and to access
rights are fully enforced, including by following up complaints with respect to failure to hand over a child;

5.9. encourage and, where appropriate, develop mediation within the framework of judicial
proceedings in family cases involving children, in particular by instituting a court-ordered mandatory information session, in order to make the parents aware that shared residence may be an appropriate
option in the best interest of the child, and to work towards such a solution, by ensuring that mediators receive appropriate training and by encouraging multidisciplinary co-operation based on the “Cochem
model”;

5.10. ensure that the professionals who come into contact with children during court proceedings in
family cases receive the necessary interdisciplinary training on the specific rights and needs of children of different age groups, as well as on proceedings that are adapted to them, in accordance with the
Council of Europe Guidelines on child-friendly justice;
5.11. encourage parenting plans which enable parents to determine the principal aspects of their
children’s lives themselves and introduce the possibility for children to request a review of arrangements that directly affect them, in particular their place of residence;

5.12. introduce paid parental leave available to fathers, with preference being given to the model of
non-transferable periods of leave.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!