Az apátlanítás

Az “apátlanítás”, sérti a gyermek teljes családban éléshez fűződő személyiségi jogát, kártérítést megalapoz…

2043/2009. számú polgári elvi határozat

A kisgyermek személyiségi - a teljes családban éléshez fűződő - joga az édesapja halálával akkor is sérül, ha a szülei a káresemény bekövetkezésekor már nem éltek együtt. Emiatt nem vagyoni kártérítésre igényt tarthat, és azt követelheti a károkozó gépkocsi felelősségbiztosítójától (Ptk. 355. §).

A felperes édesapja, K. J. 2003. szeptember 19-én 26 éves korában gyalogosként súlyos közlekedési balesetet szenvedett, amelynek következtében agykárosodása alakult ki, önálló életvitelre képtelen állapotba került, majd a bíróság jogerős ítéletével cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte. A beteg évekkel később, 2007. március 2-án meghalt. Törvényes örököse a 2000. szeptember 17-én született felperes, aki az édesapja balesetének bekövetkezésekor 3 éves volt, a halálakor pedig még nem töltötte be a 7. életévét.

A felperes K. J. hozzátartozójaként a keresetében 4 500 000 forint nem vagyoni kártérítés és a balesettől kezdődő késedelmi kamata megfizetésére kérte az alperes, mint a balesetet okozó gépkocsi kötelező felelősségbiztosítójának a kötelezését.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Elévülésre, és arra is hivatkozott, hogy a keresettel érvényesített jog tárgyában a bíróság korábban már jogerős ítéletet hozott.

Az elsőfokú bíróság ítéletében az alperes elévülési kifogását alaptalannak tartotta, mert a felperes az édesapjának elvesztése miatt érvényesítette a nem vagyoni kárigényét, így a 2007. március 2-án bekövetkezett halálához képest a 2008. február 2-án indított kereset időpontjában az elévülés még nem következett be.

Megállapította a bíróság, hogy a kiskorú felperes édesapja az alperes biztosítottjának jogellenes magatartása következtében halt meg, így az alperes a gépjármű kötelező felelősségbiztosításáról szóló 170/2000. (X. 13.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján helytállásra köteles.

A felperes kárigényét alaposnak tartotta, és kifejtette, hogy még nem volt 7 éves, amikor az édesapját elveszítette. A baleset véglegesen megfosztotta attól, hogy teljes családban növekedjék, ezért a Ptk. 355. §-ának (1) bekezdése alapján nem vagyoni kártérítésre igényt tarthat. Ennek az összegszerűségére nem hat ki az, hogy a szülei a baleset időpontjában már különváltan éltek, mert a kapcsolattartási jog megillette, és a káresemény hiányában apai mintát kaphatott volna az elhalt édesapától. A körülmények mérlegelésével 4 500 000 forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alperest, de kamatot csak a halál időpontjától, vagyis a felperest ért kár bekövetkezésétől, 2007. március 2-tól kezdődően ítélt meg a Ptk. 360. §-ának (1) bekezdése alapján. Kármegosztásra nem látott alapot, mert nem vagyoni kártérítésnél ennek nincs helye, de a felperes nem is hatott közre a kára bekövetkezésében.

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Rámutatott arra, hogy ítélt dologról nem lehet szó, mert a korábban folyamatban volt perben még a meghalt K. J. követelt vagyoni és nem vagyoni kártérítést, a felperes abban a perben csak mint az édesapjának jogutódja jutott ahhoz a kártérítéshez, amely az édesapját illette. Ebben a perben pedig a felperes mint hozzátartozó a saját kárát érvényesíti.

A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben a jogerős ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását, másodlagosan a hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatásának elrendelését kérte.

Álláspontja szerint ellentmondásos a bíróság ítélete az elévülés kérdésében, és megalapozatlan, mert az összegszerűség tisztázására további bizonyítást nem folytatott le. A hozzátartozó halála önmagában nem alapozza meg a nem vagyoni kárigényt, a felperes életkörülményeivel pedig a bíróságok nem foglalkoztak. A tényállást nem tárták fel, a szükséges orvosszakértői bizonyítást nem folytatták le, és nem állapítható meg, hogy a halál bekövetkeztét, vagy a baleset miatt megszakadt kapcsolatot tekintették a felperes kárának. A bíróságnak a mérlegeléshez le kellett volna folytatnia a bizonyítási eljárást, amely elmaradt. Emiatt a jogerős ítélet megalapozatlan.

A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte. Rámutatott arra, hogy nem szorul külön bizonyításra, és nem is orvosszakértői kérdés az, hogy az apa halála megfosztotta a felperest az apai családban való nevelkedéstől, a kapcsolattartástól, az apai szeretettől és a segítségtől.

A Pp. 270. §-ának (2) bekezdése alapján a Legfelsőbb Bíróság azt vizsgálta, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okokból jogszabálysértő-e.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A felperes ebben a perben a saját jogán, néhai K. J. hozzátartozójaként érvényesítette a nem vagyoni kártérítési igényét. Ezt a személyiségi jogainak megsértésére alapította, mert sérült a teljes családban éléshez fűződő joga, miután az édesapja a baleset következtében meghalt és az életét apa nélkül kell leélnie. Ez a nem vagyoni kárigénye nem ítélt dolog [Pp. 229. § (1) bekezdés], mert K. J. által még életében indított perben a bíróság az ő nem vagyoni kárigényéről döntött, és abban a perben a felperes csak az apjának a per tartama alatt bekövetkezett halála folytán - jogutódjaként - fellépve kapta meg azt a vagyoni és nem vagyoni kártérítést, amelyet a bíróság az édesapja javára megítélt volna. Abban a perben tehát a felperes csak annak az igénynek vált a jogutódjává, amelyet az édesapja a személyes joga folytán már érvényesített. Tévesen hivatkozott ezért az alperes a követelés ítélt dolog jellegére.

Alaptalan volt az alperes elévülési kifogása is. A kárigényét a felperes éppen arra alapította, hogy az édesapját elveszítette, tehát a károsodása a halálával következett be, és a keresetindításig még nem telt el az elévülési idő.

A bíróságok tehát helyesen vizsgálták a felperes nem vagyoni kárigényét és nem tévedtek, amikor annak tárgyában érdemi döntést hoztak.

A perben nem volt vitás, hogy az alperes biztosítottjának károkozásáért az alperes helytállásra köteles. A felperes tehát a Ptk. 355. §-ának (1) bekezdése alapján követelhette a (4) bekezdésben meghatározott mértékű nem vagyoni kárát.

A felperes az édesapja balesetekor 3 éves volt, a halálakor pedig még nem volt 7 éves. A szülei akkor már nem éltek együtt, utóbb el is váltak, de a különélésnek, illetőleg a válásnak a felperes nem vagyoni kárigénye szempontjából nincs jelentősége.

A felperesnek sérült a teljes családban éléshez fűződő személyiségi joga akkor is, ha a szülei már nem éltek együtt. A felperes életéből nem az együtt élő szülők alkotta család esett ki, hanem az a személyhez fűződő joga sérült, hogy teljes családban, apával, anyával éljen még akkor is, ha azok már nem élnek együtt. E jogsérelem a felperes esetében bekövetkezett, az alperes által hivatkozott bizonyítás elmaradása a személyiségi jogot sértő káresemény sajátos jellege folytán nem jelent eljárási szabálysértést.

A felperest ért kár összegét a bíróságok helyesen mérlegelték, a mérlegelés eredményét meghatározó indokok helyesek, azokban nyilvánvalóan helytelen következtetés nincs. A Pp. 206. §-ának (1) bekezdésében foglalt eljárási szabály nem sérült.

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

(Legf. Bír. Pfv. III. 20.650/2009.)

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!