A Pécsi Ítélőtábla egymillió Ft. sérelemdíjat ítélt meg kapcsolattartás akadályozásáért

A Pécsi Ítélőtábla Kúria által helybenhagyott döntése szerint „a kapcsolattartás akadályozása akkor sérthet személyiségi jogot, ha az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték, visszaélésszerűen nem biztosítja a különélő szülő jogát a gyermekével való kapcsolattartásra, és ennek eredményeként a kapcsolattartási jog lényeges célja – így az, hogy a különélő szülő a gyermek mindennapi életének részese maradjon, vele szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot tudjon ápolni, törekvéseit, céljait megismerhesse, a maga eszközeivel azok előmozdításában közreműködjön, a problémák, nehézségek megoldásában segítséget nyújtson, személyiségének fejlődésére rálátása, alakító hatása legyen – alapjaiban sérül”.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk a Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.015/2022/7. sz., jogerős és végleges döntését.

[1] A felek a járásbíróság végzésével 2017. szeptember 21. napján jóváhagyott egyezségben rendelkeztek a 2016. május 7. napján született A. utónevű gyermekük felperessel történő kapcsolattartásáról. Az egyezségben foglaltak szerinti kapcsolattartást az alperes 2019. június 26. napja óta megakadályozta, ezen időpontot követően a felperes egyetlen alkalommal sem találkozott a gyermekkel.

[2] Az M. Járási Hivatal 2020. február 22. napján kelt határozata a felek által korábban megkötött egyezséget felülírva felügyelt kapcsolattartást rendelt el. A határozat szerint a felperes minden hónap első szombatján 9–11 óráig B.-n, minden hónap harmadik szombatján ugyancsak 9–11 óráig F.-en, a Járási Szociális Család- és Gyermekjóléti Központnál jogosult a gyermekkel felügyelt módon kapcsolatot tartani, az alperes pedig – aki a gyermek törvényes képviselője – köteles a gyermeket a felügyelt kapcsolattartásra a fenti helyszínekre elvinni, és ott felügyelt kapcsolattartás keretében a kapcsolattartást biztosítani és elősegíteni. Az alperes a határozatban megjelölt B.-i és M.-i Gyermekjóléti Központokban sem biztosítja a felperesnek a gyermekkel történő kapcsolattartást.

[3] A felperes kérelmére az eljárt gyámhivatalok, majd a bíróságok is több esetben kötelezték az alperest az önhibájából elmaradt kapcsolattartások pótlására, amelyek egyetlen alkalommal sem valósultak meg. A gyámhivatal az alperes magatartása miatt jogerősen védelembe vette a gyermeket, bírság kiszabására is sor került az alperessel szemben, azonban ezek mind eredménytelenek maradtak. A felperes időközben szülői felügyeleti jog megváltoztatása iránt pert indított, amely a járásbíróságon van folyamatban.

[4] A felperes módosított keresetében a kapcsolattartás akadályozása miatt a magán- és családi élethez, valamint a kapcsolattartáshoz fűződő személyiségi joga megsértésének megállapítását, az alperesnek a jogsértés abbahagyására kötelezését, a további jogsértéstől való eltiltását, valamint a súlyos és időben jelentősen elhúzódó jogsértésre figyelemmel 5 000 000 Ft sérelemdíj megfizetésére kötelezését kérte.

[5] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Álláspontja szerint a felperesnek nem személyiségi joga a gyermekkel való kapcsolattartás, hanem szülőként a gyermek védelme érdekében kötelezettsége. E kötelezettségének azonban nem tett eleget, ezzel szemben a gyermeket és őt is bántalmazta, a különböző eljárásokban a hatóságokat és a bíróságokat megtéveszti. Nem vitatta, hogy 2019. június 26. napja óta a kapcsolattartás a felperes és gyermeke közt nem valósult meg, előadása szerint azonban a kapcsolattartásra a felperes nem tartott igényt, illetőleg az általa felajánlott időpontokban annak lehetőségével nem élt. A Kúria BH2018. 222. számon közzétett határozatára hivatkozással állította, hogy a kapcsolattartás akadályozása családjogi jogvita, az személyiségi jogi igényt nem keletkeztet, a családjogi viták rendezésének nem megfelelő eszköze a személyiségi jogi igények érvényesítése.

[6] Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy az alperes azáltal, hogy a felperes részére a gyermekével a jogerős és végrehajtható határozatban megállapított kapcsolattartást nem biztosította, megsértette a felperes családi élethez és a zavartalan magánélethez fűződő személyiségi jogát. Kötelezte az alperest 3 000 000 Ft sérelemdíj megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

[7] Határozatának indokolása szerint a felperes és gyermeke között a kapcsolattartás 2019. június 26. napja óta, azaz kettő és fél évig nem valósult meg. Ezen idő alatt a felperes gyermekét nem láthatta, vele beszélni nem tudott, fejlődését nem kísérhette figyelemmel, nevelésében nem vehetett részt. Alaptalannak találta az alperesnek azt a hivatkozását, hogy a kapcsolattartások elmaradása tekintetében felróhatósága nem állapítható meg. A felek közötti, a kapcsolattartás végrehajtása iránt folyamatban volt eljárásokban született határozatokat áttekintve azt rögzítette, hogy a K. Törvényszék a 2.Pkf.20.060/2021. számú, az 1.Pkf.20.426/2021. számú, a 2.Pkf.21.264/2021. számú és az 1.Pkf.20.972/2021. számú ügyekben jogerősen megállapította az alperes önhibáját, és az elmaradt kapcsolattartás pótlását rendelte el. Az 1.Pkf.21.125/2021. számú ügyben a kapcsolattartás pótlása és a végrehajtás elrendelése körében hozott döntések nem teljesítése miatt további szankcióként 50 000 Ft pénzbírságot, míg a 2.Pkf.21.230/2021. számú ügyben 100 000 Ft pénzbírságot szabott ki az alperessel szemben, továbbá megkereste a gyámhivatalt a további intézkedések megtétele végett. A jogerős döntések tartalmából is azt a következtetést vonta le az elsőfokú bíróság, hogy az alperes önhibájából, hosszabb időn keresztül, következetesen nem tett eleget a jogerős és végrehajtható gyámhatósági, illetőleg bírósági döntéseknek a kapcsolattartás biztosítása, illetve pótlása körében. Hangsúlyozta, hogy az alperes a kapcsolattartást nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy a felperest alkalmatlannak vagy érdemtelennek ítéli az apai kapcsolattartásra, illetőleg nem helyettesítheti a végrehajtható határozatokban írt időpontokat az általa felajánlott más időpontokkal. Ez a magatartása egyértelműen a jogerős és végrehajtható határozatokban írt kapcsolattartás szándékos, tudatos, hosszabb időn keresztül való megsértését jelenti.

[8] Az alperes által hivatkozott BH2018. 222. számú döntést az annak alapjául szolgáló, a perbelitől eltérő tényállás miatt nem tartotta irányadónak, kifejtette, hogy az ott elbírált ügyben a jogsértőnek állított magatartások vonatkozásában még nem volt jogerős, kapcsolattartást szabályozó ítélet. Ezzel szemben a jelen ügyben alkalmazandónak talált eseti döntésekben (Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.217/2017/11/I., Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.016/2019., Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.321/2019/3., Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.21.229/2017/5/II.) a felek közötti családjogi jogvita lezajlott, a bíróság a kapcsolattartás kérdését jogerős és végrehajtható határozattal rendezte, és a végrehajtás során a bíróság több alkalommal is megállapította, hogy az alperes hosszabb időn keresztül, rendszeresen nem biztosítja a kapcsolattartást. E többlettényállás, a gyermekkel együtt élő szülő önkényes és visszaélésszerű korlátozást megvalósító, kapcsolattartást meghiúsító magatartása jelentheti a különélő szülő személyiségi jogsérelmét.

[9] Hangsúlyozta, hogy a felperes az alperesnek felróható okból gyermeke nevelésében az elmúlt években nem tudott részt venni, fejlődését nem kísérhette figyelemmel, gondjaikat, élményeiket nem oszthatták meg egymással, így sérült a családi élethez és a magánélethez fűződő személyiségi joga. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:52. § (1) bekezdés a) pontja alapján ezért a jogsértés tényét megállapította, és a jogsérelem nagyságára figyelemmel a Ptk. 2:52. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szem előtt tartásával az alperest 3 000 000 Ft sérelemdíj megfizetésére kötelezte. A Ptk. 2:51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szankció alkalmazására nem látott lehetőséget, mert a kapcsolattartás végrehajtása, pótlása, a szankciók alkalmazása a családjog területére tartozik, ebben a körben a személyiségi jogvédelem eszközei nem alkalmazhatók.

[10] Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes fellebbezéssel, a felperes csatlakozó fellebbezéssel élt.

[11] Az alperes fellebbezési kérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének részbeni megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását, másodlagosan a sérelemdíj összegének 500 000 Ft-ra történő leszállítását kérte.

[12] Fellebbezési kérelmét arra alapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat tévesen mérlegelte, iratellenes tényállást állapított meg, amiből hibás, a Ptk. 2:51. §-át és 2:52. §-át sértő jogi következtetést vont le, amikor a jogsértés megállapítására és a sérelemdíj megfizetésére irányuló keresetet nagyobb részében teljesítette. Hangsúlyozta, hogy a kapcsolattartások nem neki, hanem a felperesnek felróhatóan maradtak el, aki azok pótlásának megvalósítása érdekében nem működött együtt, hanem különböző eljárásokat indított ellene. Kiemelte, hogy 2020. március 11. napjától a járványügyi szabályok miatt a felügyelt kapcsolattartás szünetelt, ebben az időszakban azok elmaradása neki semmiképp sem róható fel. Utalt arra is, hogy a felperes a gyermekkel a kapcsolattartás más módját (telefon, elektronikus hírközlési eszközök) meg sem kísérelte, annak ellenére, hogy ez a kapcsolattartás bevált és gyakori módja.

[13] Álláspontja szerint a családjogi viták rendezésének egyébként sem adekvát eszköze a személyiségi jogi igények érvényesítése. Hivatkozott a BH2018. 222. számon közzétett eseti döntésre, amely szerint a kapcsolattartás kérdése alapvetően családjogi kérdés, a kapcsolattartás nem megfelelő végrehajtása esetén a szankciók alkalmazása a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Erre figyelemmel jogellenesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor a sérelemdíjat családjogi szankcióként, a kapcsolattartás kikényszerítésének eszközeként alkalmazta. A sérelemdíjban történő marasztalását azért is kifogásolta, mert a jogsértés megállapításának nem automatikus következménye a sérelemdíj alkalmazása, a felperes pedig nem hivatkozott olyan, a gyermekével való kapcsolattartás elmaradásából eredő, konkrét nem vagyoni sérelemre, amely sérelemdíj megítélésére adna alapot.

[14] A sérelemdíj összegének leszállítása iránti kérelme körében arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított sérelemdíj mértéke rendkívül eltúlzott, a bíróság nem vette figyelembe, hogy a kapcsolattartás körében a felperes is felróható magatartást tanúsított, továbbá vagyoni helyzetét, teljesítőképességét nem vizsgálta.

[15] A felperes csatlakozó fellebbezésében az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását és a sérelemdíj összegének 5 000 000 Ft-ra történő felemelését kérte.
Hangsúlyozta, hogy a sérelemdíj összegének meghatározása során nem a jogsértő anyagi helyzetét, hanem a jogsértés súlyát kell mérlegelni, ami a gyermeke nélkül eltelt évek és folyamatos lelki szenvedése figyelembevételével indokolja a magasabb összegű sérelemdíjat.

[16] A felek fellebbezési ellenkérelme az ellenérdekű fél fellebbezése kapcsán az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult. A másodfokú eljárásban mindkét fél igazságügyi pszichológus szakértői véleményt csatolt, amellyel kapcsolatosan az alperes az utólagos bizonyítás kizártságára is utalt.

[17] A fellebbezés részben alapos, a csatlakozó fellebbezés nem alapos.

[18] Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését megalapozó eljárási szabálysértés hiányában a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét érdemben bírálta felül, amelynek során a felek által felhívott, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 369. § (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti felülbírálati jogkörében eljárva az elsőfokú bíróság döntésével nagyobb részben egyetértett.

[19] Az elsőfokú bíróság a perben jelentős tényeket a Pp. 279. § (1) bekezdésének megfelelően, a bizonyítékok és az egyéb peradatok okszerű mérlegelésével állapította meg. A másodfokú bíróság a tényállást csupán az Emberi Erőforrások Minisztériuma interneten bárki által elérhető, és a másodfokú tárgyaláson a felek tudomására hozott útmutatója alapján azzal a köztudomású ténnyel [Pp. 373. § (5) bekezdés] egészíti ki, hogy a felügyelt kapcsolattartás 2020. március 20. napjától 2020. május 22. napjáig a járványhelyzet miatt szünetelt.

[20] Az így kiegészített tényállásra figyelemmel is egyetértett a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a személyiségi jogsértés bekövetkezésére levont jogi következtetésével.

[21] A Ptk. 2:42. § (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.

[22] A Ptk. 4:178. § (1) bekezdése a gyermek jogaként szabályozza a különélő szülőjével való személyes és közvetlen kapcsolattartást, míg a 4:178. § (2) bekezdése a gyermekétől különélő szülőt nem csak feljogosítja, hanem egyben kötelezi is – a bíróság, illetve a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányában – a gyermekkel való kapcsolattartásra. A Ptk. 4:180. § (1) bekezdése szerint a kapcsolattartási jog magában foglalja a gyermekkel való személyes találkozást, a gyermeknek lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra történő elvitelét, a gyermekkel időszakonként, elsősorban az oktatási szünetek és a több napos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet, és kiterjed a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartására.

[23] A kapcsolattartási jog valódi tartalma és célja – figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltakra is – abban ragadható meg, hogy a törvényben szabályozott módokon a különélő szülő a gyermek mindennapi életének részese maradjon, vele szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot tudjon ápolni, törekvéseit, céljait megismerhesse, a maga eszközeivel azok előmozdításában közreműködjön, a problémák, nehézségek megoldásában segítséget nyújtson, személyiségének fejlődésére rálátása, alakító hatása legyen.

[24] Az elsőfokú bíróság a jogvita elbírálásakor helytállóan értelmezte és alkalmazta a Kúria fellebbezésben is hivatkozott BH2018. 222. szám alatt közzétett határozatából is kitűnő ítélkezési gyakorlatot. E döntés szerint a kapcsolattartás kérdése alapvetően családjogi kérdés, a kapcsolattartáshoz való jog egyes szabályainak megsértése esetén a személyiségi jog megsértésének jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, mert a kapcsolattartás szabályozására és végrehajtására önálló, speciális szabályok, alapvetően a családjogi intézmények szolgálnak. Ezekben a kérdésekben a családjogi ügyekben eljáró bíróságok dönthetnek, és a gyámhatóság, illetve a bíróság gondoskodik a döntések végrehajtásáról, azok megszegésének jogkövetkezményeiről. Ennek megfelelően a különélő szülőnek a gyermekkel való kapcsolattartásának problémái nem személyiségi jogi vitában rendezhetők, a személyiségi jogi per nem szolgálhat a családjogi viták speciális jogorvoslati fórumaként. Ettől függetlenül a felhívott eseti döntésből és a Kúria Pfv.IV.20.604/2020/6. számú ítéletéből is következik, hogy a kapcsolattartás akadályozása kivételesen sérthet személyiségi jogot akkor, ha bizonyítást nyer, hogy az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték, önhatalmúlag, szándékosan teremt olyan körülményeket, amelyek miatt a kapcsolattartás hosszabb időn keresztül meghiúsul vagy ellehetetlenül.

[25] Személyiségi jogsértés megállapítására tehát akkor kerülhet sor, ha a gyermeket gondozó szülő rendszeresen, visszaélésszerűen nem biztosítja a különélő szülő jogát a gyermekével való kapcsolattartásra, és ennek eredményeként a kapcsolattartási jog lényeges célja alapjaiban sérül. A kapcsolattartás akadályozása visszaélésszerű, ha a gyermekkel együtt élő szülő alapos ok és indok nélkül a különélő szülő és a gyermek érdekeit figyelmen kívül hagyva, kizárólag saját akaratát érvényre juttatva teremt olyan helyzetet, hogy a gyermek a különélő szülővel nem tud kapcsolatot tartani, ezáltal a különélő szülőt, de magát a gyermeket is megfosztja a kapcsolattartási jog lényegi tartalmi elemét jelentő, a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgáló, a szülő és gyermek közötti köteléket erősítő tartalmas együttléttől, amely a különélő szülőnek joga és kötelezettsége, míg a gyermeknek elidegeníthetetlen joga (Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.143/2018/8.).

[26] A perben megállapítható volt, hogy a felperes és gyermeke közötti, a bíróság végzésével jóváhagyott egyezség szerinti kapcsolattartás, illetve 2020. február 20. napjától a gyámhatóság jogerős határozata szerinti felügyelt kapcsolattartás 2019. június 26. napja óta egyszer sem valósult meg, az alperes az elmaradt kapcsolattartások pótlására irányuló kötelezettségét annak ellenére nem teljesítette, hogy korábban a gyámhatóság, majd a bíróság arra több határozatában kötelezte, mulasztása miatt pénzbírságot is kiszabva.

[27] A kapcsolattartások és azok pótlásának elmaradását az alperes fellebbezésében nem is vitatta, arra hivatkozott, hogy mindez a felperes felróható magatartásának következménye, mert az elvárható együttműködést elmulasztotta, nem kívánt részt venni az általa kezdeményezett mediációs eljárásban, és azzal a lehetőséggel sem élt, hogy gyermekével elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, telefonon, e-mailben tartsa a kapcsolatot. Ezzel szemben az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy az alperes volt az, aki a kapcsolattartás biztosítása, végrehajtása és az elmaradt kapcsolattartások pótlása körében hosszú időn keresztül, következetesen nem tett eleget a jogerős és végrehajtható bírósági, illetve gyámhatósági határozatokban foglaltaknak. Eltérő következtetés a kiegészített tényállásból sem vonható le, figyelemmel arra, hogy a járványveszély miatt elmaradt felügyelt kapcsolattartások pótlása az alperes kötelezettsége volt, amelynek szervezeti és intézményi feltételeit a család- és gyermekjóléti központ a szolgáltatás szüneteltetését követően ismét biztosította. Az alperest a bíróság döntése és a kérelmére meghozott gyámhatósági határozat alapján az a kötelezettség terhelte, hogy a felügyelt kapcsolattartáson biztosítsa közös gyermekük részvételét, ezt sem a mediáció, sem a különböző elektronikus kapcsolattartási formák felajánlásával nem helyettesíthette. A kapcsolattartást hosszú időn át akadályozó tudatos, szándékos magatartás, a bíróság, illetve a gyámhatóság kapcsolattartást szabályozó határozatainak figyelmen kívül hagyása az alperes részéről az önhiba hiányára való hivatkozást nyilvánvalóan alaptalanná tette.

[28] Nem tévedett ezért az elsőfokú bíróság, amikor a Ptk. 2:51. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogsértés megtörténtét megállapította, a másodfokú bíróság az erre vonatkozó ítéleti rendelkezést csupán pontosította a jogsértő magatartás egyértelmű megjelölésével.

[29] Az elsőfokú ítélet 3 000 000 Ft sérelemdíjban marasztaló rendelkezését az alperes elsődlegesen marasztalásának mellőzése, másodlagosan annak 500 000 Ft-ra történő leszállítása, míg a felperes 5 000 000 Ft-ra történő felemelése érdekében támadta.

[30] A Ptk. 2:52. § (1) bekezdése szerint, akit személyiségi jogában megsértettek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A (2) bekezdés értelmében a sérelemdíj megfizetésére kötelezés feltételeire – különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges. A (3) bekezdés szerint a sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel egy összegben határozza meg.

[31] A sérelemdíjról való döntés kiindulási alapja az, hogy az alperes mulasztása miatt sérült a felperes családi élethez és magánélethez fűződő személyiségi joga. Az alperes által fellebbezésében is felhívott BH2016. 41. szám alatt közzétett döntésében a Kúria valóban rögzítette, hogy a jogsértés megállapításának nem automatikus következménye a sérelemdíj alkalmazása, mert az a sértett személyt az őt ért nem vagyoni sérelemért, annak vagyoni kompenzációjaként illeti meg. A különélő szülő kapcsolattartásának meghiúsításával elkövetett személyiségi jogsértésnek azonban szükségszerű következménye, hogy a kapcsolattartás fent részletezett céljai – az, hogy a felperes a gyermeke mindennapi életének részese maradjon, vele szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot ápolhasson – huzamos időn keresztül nem valósultak meg. A felperes ezért a jogsértéssel érintett időszakban személyiségét kiteljesíteni, a szülői szerepét a különélés mellett lehetséges mértékben megélni nem tudta, amely sérelemdíjjal kompenzálandó nem vagyoni hátrányként értékelhető. Erre megalapozott következtetést vont le az elsőfokú bíróság, a sérelemdíjban való marasztalás mellőzésére irányuló fellebbezési kérelem ezért nem volt teljesíthető.

[32] A sérelemdíj mindkét fél által kifogásolt mértéke vonatkozásában a másodfokú bíróság hangsúlyozza, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a sérelemdíj elsődlegesen kompenzációs funkciójára figyelemmel a pénzben nyújtott kárpótlásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a nem vagyoni sérelmet enyhítse, a hátrányos következmények elviselését megkönnyítse. Emellett a sérelemdíj másodlagos funkciója a hasonló jogsértések megelőzése, ezért a felperesnek olyan összegű sérelemdíj jár, amely a fentiek szerint őt ért nem vagyoni hátrányok csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges, egyben alkalmas a további jogsértések megelőzésére.

[33] Az esőfokú bírósághoz hasonlóan a másodfokú bíróság is súlyosnak tekintette a jogsértést, értékelte, hogy a felperes két és fél évig tartó időtartamban vesztette el a gyermekével való kapcsolattartás lehetőségét. Ez utóbbi már nem pótolható, de a jogsértés hatásaként nem hiúsult meg végleg annak a lehetősége, hogy a felperes és gyermeke között utóbb a családi kötelék kialakuljon, fennmaradjon, a felperes családjogi kötelezettségei teljesítésével és jogai gyakorlásával a személyiségét szülőként is kiteljesíthesse. Az alperes felróhatósága azonban nagyfokú volt, hiszen családjogi kötelezettségei és a kapcsolattartás biztosítására irányuló határozatok folyamatos negligálásával éveken át meghiúsította a nála elhelyezett kiskorú gyermek különélő felperessel való kapcsolattartását. Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság a más, hasonló tárgyú ügyekben megítélt összegeknél magasabb, de az elsőfokú bíróság által eltúlzott mértékben megállapított összegnél alacsonyabb 1 000 000 Ft-ban határozta meg azt az összeget, amely arányban áll a megállapított személyiségi jogsértés tárgyi súlyával, annak a sértettre gyakorolt hatásával és a felróhatóság mértékével, egyben kifejezésre juttatja a sérelemdíj magánjogi büntetés funkcióját is. Ebből következik, hogy a felperes sérelemdíj felemelésére irányuló csatlakozó fellebbezése nem volt teljesíthető.

[34] A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét – fellebbezett részében – a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta, a jogsértés megállapítását a rendelkező részben foglaltak szerint pontosította, az alperest terhelő marasztalás összegét 1 000 000 Ft-ra leszállította, míg ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletét helybenhagyta. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.015/2022/7.)

Csatolt fájlok: 

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!