A gyermekelhelyezési perben, a gyermek véleménye döntő 14 év felett

2049/2009. számú polgári elvi határozat

Forrás: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvhat/20492009-szamu-polgari-elvi-hatarozat

2049

A 14. életévét betöltött gyermek elhelyezésének megváltoztatásánál a gyermek véleménye akkor is a döntés elsődleges szempontja, ha a pert a különélő szülő a gyermekelhelyezés tárgyában kötött egyezség jóváhagyásától számított két éven belül indítja meg (Csjt. 18. §, 74. §).

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a peres felek házasságát a bíróság 2007. április 2-án jogerős ítéletével felbontotta. Az eljárás során a felek bírói egyezséget kötöttek, melynek értelmében az 1992. április 1-jén született Ádám utónevű gyermekük az édesanyjánál, jelen per alperesénél került elhelyezésre és jelen per felperese 2007. április 1-jétől kezdődően havi 45 000 forint határozott összegű gyermektartásdíj megfizetését vállalta. Megállapodtak a kapcsolattartásról és az utolsó közös lakás osztott használatában is.

A felek Ádám utónevű gyermeke jelenleg B. városban gimnáziumi tanuló, hétfőtől péntekig kollégiumban lakik, a kapcsolatot édesapjával a szülők egyezségének megfelelően tartja.

A bontópert követően a felek az É. város, B. úti közös lakásukat értékesítették. A felperes É. város, a K. utca 3. szám alatt vásárolt három szoba összkomfortos ingatlant.

A felperes a tulajdonát képező kft. ügyvezetője. Igazolt havi nettó keresete 55 000 forint, a 2007. évi jövedelemadó-bevallása szerint az éves jövedelme bruttó 780 022 forint volt. Az elsőfokú bíróság azonban ítéletében - a felperes elismerése alapján - megállapította, hogy a felperes átlagos havi jövedelme az S. Kft.-nél nettó 400 000 forint. A felperes ugyanakkor az egyezséggel vállalt tartásdíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az alperessel szembeni vagyonközösségi igényére hivatkozva.

Az alperes a bontópert követően, 2007. június végén K. településre költözött. 2007. szeptember 5-én házasságot kötött, házastársának két szoba, komfortos családi házában él. Ez a perbeli gyermek bejelentett lakcíme is.

Az alperes és házastársa 2008-ban kft.-t alapított, melynek az alperes nem alkalmazottja. Havi jövedelemmel nem rendelkezik, mivel még csak kezdő vállalkozó.

A felperes keresetében a korábbi elhelyezés megváltoztatását, Ádám nála történő elhelyezését kérte, valamint tartásdíjat igényelt.

Kereseti kérelmét azzal indokolta, hogy a bontóperben a gyermek elhelyezésére vonatkozó egyezséget "kényszerhelyzetben" kötötte meg, időközben azonban a körülményei rendezetté váltak. A gyermek is azt szeretné, ha hozzá kerülne.

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.

Arra hivatkozott, hogy a gyermek elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatala óta két év még nem telt el, az elhelyezés megváltoztatása - figyelemmel a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra - nem indokolt. Az alperes nem vitatta, hogy a gyermek az apjához szeretne költözni, mivel nem akar kollégista maradni, azonban az alperes szerint a jelenlegi kollégiumi elhelyezés az előnyére válik, a későbbi életpályájához szükséges továbbtanulásra készíti fel, ami a felperesnél nem látszik biztosítottnak, a felperesnek életvitele, munkabeosztása miatt kevés ideje jutna Ádámra.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a korábbi elhelyezést megváltoztatva az Ádám utónevű gyermeket a felperesnél helyezte el. Egyben a felperes tartásdíj fizetési kötelezettségét megszüntetve kötelezte az alperest, hogy 2009. április 1-jétől fizessen meg a gyermek tartására havonta 20 000 forintot. Szabályozta az alperes és a gyermek közötti kapcsolattartást is.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a gyermekelhelyezés megváltoztatásának a Csjt. 72/A. § (2) bekezdése szerinti feltételei jelen ügyben fennállnak. A felek körülményeiben bekövetkezett lényeges változásként értékelte, hogy az alperes az érdi közös otthonból, mely a gyermek szokásos tartózkodási helye is volt, előzetes bejelentés nélkül, röviddel a felek egyezségkötését követően az ország más területére költözött. Ádám időközben 17 éves lett, személyes meghallgatása során előadta, hogy a felperesi lakóhely jelenti számára a kikapcsolódást jelentő, rokoni kapcsolatokkal bíró életteret. Édesanyja jelenlegi tartózkodási helyén unatkozik, ott nincsenek barátai, ismerősei. Édesapjánál jobbak a körülmények is, külön szobája van, a felperes megfelelően el tudja látni, főz, mos, takarít. Az apjával szeretne élni, már a bontóper időszakában is ez volt a kívánsága, édesanyjában csalódott.

Az elsőfokú bíróság döntésének meghozatalánál figyelemmel volt a Csjt. 74. §-ában foglaltakra, mely szerint ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetértésével hozható, kivéve, ha az általa választott elhelyezés fejlődését veszélyeztetné. Jelen esetben erre vonatkozó adat, bizonyíték nem merült fel, ezért az elsőfokú bíróság a korábbi elhelyezést megváltoztatva Ádámot a felperesnél helyezte el.

A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította.

A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság a tényállást alapvetően helyesen állapította meg, ugyanakkor teljesen megalapozatlan jogi következtetésre jutott, amikor a keresetnek helyt adott, eljárása során nem a megfelelő, irányadó jogszabályt alkalmazta. A felek gyermekére vonatkozó jogerős egyezség megkötése óta ugyanis az újabb kereset megindításáig két év még nem telt el, ugyanakkor a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatását az egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól - az egyéb törvényes feltételek megléte esetén is - csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

Olyan, a gyermek érdekét alátámasztó tényt, ami az elhelyezés megváltoztatását indokolná, a felperes nem jelelölt meg, az pedig, hogy Ádám az édesanyjával egy másik városba költözött és onnan folytat középiskolai tanulmányokat B. városban, kollégiumi elhelyezés mellett, nem jelent olyan változást, ami a gyermek érdekében indokolttá tenné az elhelyezés megváltoztatását.

A felperes körülményeiben bekövetkezett esetleges pozitív fejlemény sem eredményezheti önmagában az elhelyezés megváltoztatását, mint ahogyan a gyermek életkori változása, mint objektív körülmény sem, figyelemmel a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra. A gyermek azon szándéka, hogy az apjához szeretne kerülni, egyébként sincs megfelelő tényekkel alátámasztva. Nem állapítható meg, hogy miért, milyen oknál, körülménynél fogva állna a gyermek érdekében a korábbi elhelyezés megváltoztatása. Ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

Álláspontja szerint a jogerős határozat sérti a Csjt. 74. §-át, mely szerint, ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetértésével hozható. A jogerős ítélet indokolása ezt a rendelkezést nem is említi. A másodfokú bíróság nem vette figyelembe, hogy a gyermek 2010 áprilisában betölti a 18. életévét, az elsőfokú ítélet meghozatalakor is már 17 éves volt. A jogerős határozat a gyermek akaratát semmibe vette, jogait figyelmen kívül hagyta.

Ádám egyébként 2009 áprilisa óta a felperesnél él, az édesapja neveli, gondozza, tartja el.

Az alperes ellenkérelme a jogerős határozat hatályban tartására irányult. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság döntése megalapozott, helyesen mérlegelte a rendelkezésre álló bizonyítékokat és azokból okszerű következtetést vont le.

A gyermekkel egyetértésben született az a döntés, hogy tanulmányait B. városban folytatja. Ezt követően az édesanyja, akinél elhelyezést nyert, K. településre költözött, ebből következett, hogy B. városban kollégiumban kell laknia.

A felülvizsgálati kérelem a következők szerint alapos.

Az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 12. cikke értelmében az egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét. A gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.

Ezt az alapelvet konkretizálja a gyermekelhelyezési ügyekre vonatkozóan a Csjt. 74. §-a, amikor kimondja, hogy ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetértésével hozható, kivéve, ha az általa választott elhelyezés fejlődését veszélyezteti.

Jelen esetben az elsőfokú eljárás során a felek Ádám utónevű gyermeke egyértelműen és befolyásmentesen kinyilvánította, hogy a továbbiakban az édesapjánál szeretne élni és ezen döntését meg is indokolta (Az apai környezetben érzi jól magát, itt laknak rokonai és barátai. É. városból naponta be tud járni B. városba a középiskolába, így kollégiumi elhelyezésére már nem lesz szükség).

A perben nem merült fel olyan adat, mely szerint a gyermek által választott elhelyezés a fejlődését veszélyeztetné. Ezt az alperes maga sem állította, csak arra hivatkozott, hogy a változatlan kollégiumi elhelyezés biztosíthatná a továbbtanulásra való megfelelő felkészítést.

A Csjt. 74. §-ában foglalt kógens rendelkezést megsértve döntött a másodfokú bíróság, amikor a felperes keresetét elutasítva úgy ítélte meg, hogy a gyermekelhelyezés megváltoztatásának a Csjt. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételei nem állapíthatók meg, ezért - függetlenül az ítélőképessége birtokában lévő gyermek akaratától, kívánságától - a gyermekelhelyezés megváltoztatására nem kerülhet sor.

A Csjt. 18. §-ának (3) bekezdése ugyanis, mely szigorú feltételeket állapít meg a felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatására az egyezség jóváhagyásától számított két éven belüli időszakra vonatkozóan, nem "írja felül" a Csjt. 74. §-ának - idézett - kógens rendelkezését, aminek a gyermek elhelyezési és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti ügyekben egyaránt érvényesülnie kell.

A Csjt. 18. § (3) bekezdése ugyan azt mondja ki, hogy egyéb törvényes feltételek megléte esetén is csak akkor lehet kérni az egyezség megváltoztatását két éven belül, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, azonban az egyéb törvényes feltételeken jelen esetre vonatkozóan nem a Csjt. 74. §-át kell érteni, hanem pl. a Csjt. 69. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a tartás mértékének megváltoztatását vagy a tartás megszüntetését abban az esetben lehet kérni, ha a rokoni tartás megállapításának alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás állott be.

Lényeges körülményváltozásnak minősül egyébként, hogy az ítélőképessége birtokában lévő, a nagykorúsághoz közel álló gyermek a korábbi, anyánál történt elhelyezés helyett az apai elhelyezés mellett állt ki.

Amikor a másodfokú bíróság a Csjt. 74. §-ában foglaltakat figyelmen kívül hagyva a felperes keresetét a Csjt. 18. § (3) bekezdésére tekintettel elutasította, nem volt figyelemmel a Csjt. 1. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon - alapelvi szintű - rendelkezésre sem, mely szerint a törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni.

Tévedett a másodfokú bíróság akkor is, amikor úgy ítélte meg, hogy a perben nem volt megállapítható, hogy miért, milyen oknál, körülménynél fogva állna a gyermek érdekében a korábbi elhelyezés megváltoztatása. A gyermekelhelyezésre vonatkozó egyezség megkötését követően ugyanis - az alperes elköltözése folytán - megszűnt a gyermek korábbi, érdi állandó tartózkodási helye, és Ádám kollégiumi elhelyezésére tekintettel már nem családi környezetben nevelkedett, ettől kezdődően már az alperessel is csak kéthetente hétvégeken, quasi kapcsolattartás keretében volt együtt. A felperes lakáskörülményei ugyanakkor rendeződtek, a felperes a fiának megfelelő otthont tud biztosítani.

A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a jogerős ítélet sérti a Csjt. 74. §-ában foglaltakat, ezért a jogszabálysértő határozatot a Pp. 275. §-ának (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét, mely a korábbi gyermekelhelyezést megváltoztatva a felek Ádám utónevű gyermekét a felperesnél helyezte el, helybenhagyta.

(Legf. Bír. Pfv. II. 22.095/2009.)

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!